top of page

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İHALEYE VERİLEN ELEKTRONİK TEKLİFİN SEHVEN YÜKSEK VERİLMESİ, İHALENİN FESHİ SONUCUNU DOĞURUR MU ?

İhalenin feshini talep eden şikâyetçinin, katıldığı diğer ihalede elektronik ortamda dikkatli bir şekilde teklif verebildiği, bu nedenle şikâyet konusu ihale için elektronik ortamda verilen teklifin maddi hata sonucu verildiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 28.02.2024 TARİH, 2023/683 ESAS VE 2024/131 KARAR SAYILI İLAMI


MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

SAYISI : 2023/361 E., 2023/730 K.

KARAR : Şikâyetin reddine

ÖZEL DAİRE KARARI : Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 10.11.2022 tarihli ve 2022/9474 Esas, 2022/11951 Karar sayılı BOZMA kararı
Taraflar arasındaki ihalenin feshi isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikâyetin kabulüne karar verilmiştir.


Kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle şikâyetin reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikâyetçi ihale alıcısı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.


Direnme kararı şikâyetçi ihale alıcısı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan gündem ve dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. TALEP


Şikâyetçi ihale alıcısı; Denizli 1. İcra Müdürlüğünün 2019/981 Esas sayılı dosyasında 209 ada 28 parsel sayılı taşınmazın ihalesi için elektronik ortamda 06.09.2020 tarihinde saat 23.59.38'de hür iradesi ile 35.118,00 TL olacak şekilde teklif vermek istediğini, ancak UYAP E ihale sisteminde oluşan teknik aksaklık sebebiyle teklifinin sisteme sehven 351.118,00 TL olarak kaydedildiğini, elektronik ortamda teklif başlangıç bedelinin 35.117,00 TL olduğunu, teklifini revize edebilmek için yirmi saniye kadar süresi olduğunu, ancak tüm çabalarına rağmen yeterli süre kalmadığından UYAP E ihale teklif sisteminde düzeltme imkânının olmadığını, Uyap yetkililerini aramasına rağmen olumlu sonuç alamadığını, Denizli 1. İcra Müdürü ile telefonda görüştüğünü, düzeltme dilekçesini UYAP aracılığı ile gönderilmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine dilekçesini 07.09.2020 tarihinde saat 12.57'de muhabere aracılığıyla gönderdiğini, ancak saat 14.00'da olan ihalenin kendisine kaldığını, kendisi dışında şikâyet konusu ihaleye teklif veren bir katılımcının olmadığını, ihale ile ilgili olarak sistemde sehven kaydedilen 351.118,00 TL’yi ödeyebilecek ekonomik imkânının olmadığını, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, verilen teklifin iradesini yansıtmadığını, irade ile irade beyanı arasında bir uyumsuzluk söz konusu olup 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (2004 sayılı Kanun) ilgili maddeleri gereğince beyanda esaslı hata söz konusu olduğundan ihalenin feshini talep ettiğini, bu talebin kabul edilmemesi durumunda ise birinci açık arttırma tutanağında yer alan sehven verilen 351.118,00 TL teklifin, gerçek iradesi doğrultusunda 35.118,00 TL olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Alacaklı vekili; Ticaret Bakanlığı E-ihale sayfasında ihale süreci ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilendirmenin bulunduğunu, "Verdiğiniz teklif en yüksek ilk iki teklif arasında değilse ve satışa esas bedelin %75’inin altındaysa ihale detayı sayfasında bulunan teminatımı serbest bırak butonu ile ihaleden çekilebilirsiniz. Çekildiğiniz ihaleye yeniden teklif verebilirsiniz." şeklindeki bilgilendirme notuna göre ihaleden vazgeçilebileceğini, ihaleye başka katılımcıların bulunduğunu ancak şikâyetçinin yüksek teklifi nedeniyle ihaleye girmekten vazgeçtiklerini, şikâyetçinin katılımcıların ihaleye girmelerini engellemek için yüksek teklif verdiğini belirterek şikâyetin reddini savunmuştur.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin 09.04.2021 tarihli ve 2020/637 Esas, 2021/362 Karar sayılı kararı ile; şikâyetçinin ihaleye konu taşınmazın ihalesine katılmak için UYAP üzerinden elektronik olarak teklif sunduğu, icra müdürlüğünce 64.234,70 TL değer takdir edilen taşınmaz için şikâyetçinin 35.118,00 TL teklif verecek iken sehven 351.118,00 TL teklif verdiği, 64.234,70 TL değer takdir edilen taşınmaz için 351.118,00 TL teklif verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve yanlışlığa dayandığı, şikâyetçinin ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin düşürülmesine sebep olacağı ve iki ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluğunun doğabileceği, bu nedenle ihalenin feshini istemekte hukuki yararının bulunduğu gerekçesiyle şikâyetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin 18.05.2022 tarihli ve 2022/978 Esas, 2022/1260 Karar sayılı kararı ile; ihalelerde verilen bir tekliften sonra orantısız biçimde çok yüksek miktarlı artırım yapıldığında ve bu orantısız biçimde artırım yapanın ihaleyi kazandığında ihale bedelini yatırmaması durumunda ihaleye fesat karıştırıldığının Özel Dairenin içtihatlarıyla kabul edildiği, şikâyet konusu ihalenin aynı gün yapılacak sekiz (doğrusu on) adet taşınmazın açık artırmasından ilk sıradaki açık artırma olduğu, şikâyetçinin 351.118,00 TL olan teklifi dolayısıyla icra müdürlüğünün dosya borcunun toplamı 325.722,08 TL'nin tamamının bu teklifle karşılandığından sonraki ihalelerin yapılmaması yönünde karar aldığı, dolayısıyla şikâyetçinin 351.118,00 TL teklifi dolayısıyla diğer taşınmazların ihalelerinin yapılmasının engellendiği, aynı gün ihalesi yapılacak olan taşınmazlardan bir diğeri için Gürsel Vural adlı kişinin 05.09.2020 tarihinde verdiği 22.222,22 TL tekliften sonra şikâyetçinin 06.09.2020 tarihinde saat 11.58.54'de 22.222,32 TL teklif vererek Gürsel Vural'ın teklifinin 10 kuruş üzerine çıktığı, diğer taşınmaz için çok dikkatli teklif vererek en yüksek teklifin 10 kuruş üzerine çıkaran şikâyetçinin teklifte bulunabildiği ve şikâyete konu taşınmaz için verdiği teklif sonucu diğer ihalesi yapılacak yedi adet taşınmazın ihalesinin yapılmasına engel olduğu dikkate alındığında şikâyetçinin maddi hata sonucunda teklif verdiğinin kabul edilemeyeceği, ayrıca şikâyetçinin maddi hatasını 22.222,32 TL olan teklifinde bir rakam fazla yazarak yapmış olması ihtimali değerlendirildiğinde yapacak olduğu bu hatanın örneğin 222.223,20 TL yazacak olmasının tüm dosya borcunu karşılamayacağı ve ihalelerden bir kısmının yapılmasının gerekeceğinin açık olduğu, şikâyetçinin ilk sırada olan ihale için ve dosya borcundan fazlasını karşılayacak miktarda teklif vermiş olmasının da şikâyetçinin teklifinin maddi hataya dayalı olmadığını gösterdiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle şikâyetin reddi ile ihale bedeli 351.118,00 TL'nin % 1'i oranında belirlenen 3.511,18 TL para cezasının şikâyetçiden alınarak hazineye verilmesine karar verilmiştir.


V. BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ İNCELEME SÜRECİ


A. Bozma Kararı


1. Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikâyetçi ihale alıcısı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile;


"... “… İhale alıcısı ... 209 ada 28 parsel sayılı taşınmaz ihalesine katılmak için Uyap üzerinden elektronik olarak teklif sunduğunu, icra dairesince 64.234,70 TL olarak değer takdir edilen taşınmaz için 35.118,00 TL teklif verecek iken sehven 351.118,00 TL teklif verdiğini beyanla sehven yapılan yanlışlıktan kaynaklı ihalenin feshini talep ederek mahkemeye başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince, ihale alıcısının dava açmakta hukuki yararı bulunduğu, sunulan teklifin açık maddi hataya dayandığından bahisle ihalenin feshine karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, aynı gün yapılan 8 taşınmaz ihalesinde ilk sırada ihale alıcısının teklif verdiği taşınmaz ihalesi olduğu, teklif edilen bedelin dosya borcunu karşılamasından dolayı diğer ihalelerin yapılmamasına karar verildiği, aynı gün ihalesi yapılacak olan taşınmazlardan bir diğeri için ihaleye katılan davacının teklifini 0,10 kuruş artırdığı dolayısıyla şikayete konu 209 ada 28 parsel için verdiği teklif sonucu diğer ihalesi yapılacak 7 adet taşınmazın ihalesinin yapılmasına engel olduğu değerlendirilerek şikayetçinin maddi hata sonucunda teklif vermediği kabul edilip İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak ihalenin feshi isteminin reddi ile %1 oranında para cezasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.


Somut olayda, 07/09/2020 tarihinde yapılan ihale ile mahcuzun internetten teklif veren davacıya satıldığı, davacının 209 ada 28 parsel sayılı taşınmaz ihalesine katılmak için Uyap üzerinden elektronik olarak teklif sunduğu, icra dairesince 64.234,70 TL değer takdir edilen taşınmaz için 351.118,00 TL teklif sunduğu, 64.234,70 TL değer takdir edilen taşınmaz için 351.118,00 TL teklif verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca 07/09/2020 tarihli ihale tutanağına, “... her ne kadar ihale alıcısı müdürlüğümüze telefonla ulaşmış niyetinin 35.000 TL teklif vermek olduğunu, sehven rakamın yanlış yazıldığını, ihaleden vazgeçmek için yardım masasına yazıldığını ancak cevap verilmediğini bildirmiş ise de” şeklinde şerh düşüldüğü, dolayısıyla teklifin maddi hata sonucu sunulduğu anlaşılmış olmakla Bölge Adliye Mahkemesince ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı değerlendirme ile ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir..." gerekçesiyle karar bozulmuştur.


B. Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararı


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; önceki karar gerekçesinin yanında, şikâyet konusu taşınmaz için şikâyetçinin e-teklif verme süresinin saat 00.00'da sona ermesinden yirmi iki saniye önce 06.09.2020 tarihinde saat 11.59.38'de vermiş olduğu 351.118,00 TL miktarlı e-teklifin maddi hata sonucunda verilmiş bir teklif olduğu kabul edilemeyeceği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.


VI. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen direnme kararına karşı süresi içinde şikâyetçi ihale alıcısı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Şikâyetçi ihale alıcısı vekili; müvekkilinin ihale başlangıç bedeli üzerinden 35.118,00 TL teklif verecekken sehven 351.118,00 TL teklif verdiğini belirterek kararın bozulmasını talep etmiştir.


C. Uyuşmazlık


Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut olayda 64.234,70 TL değer takdir edilen taşınmaz için şikâyetçi tarafından elektronik ortamda verilen 351.118,00 TL teklifin dosya kapsamına göre maddi hataya dayalı olarak verilip verilmediği, buradan varılacak sonuca göre ihalenin feshinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.


D. Gerekçe


1. İlgili Hukuk


2004 sayılı Kanun'un 126, 129 ve 134 üncü maddeleri.


2. Değerlendirme


1. 2004 sayılı Kanun'un 30.11.2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanun ile değişiklikten önceki hükümlerine göre hacizli veya ipotekli taşınmazlar, satış talebi üzerine yalnız açık artırma yolu ile satılır. Burada söz konusu olan 2004 sayılı Kanunu’na göre yapılan cebri açık artırma ile satıştır. Açık artırma yolu satış, yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara, 2013, s.642).


2. Cebri açık artırma hazırlık dönemi içinde satış (artırma) için gerekli bütün hazırlık işlemleri yapılır. Bu işlemler artırmanın ilanı, artırma şartnamesinin düzenlenmesi ve mükellefiyetlerin tespitidir. Satış talebini alan icra dairesi, bir taraftan artırmanın şartlarını tespit ederken, diğer taraftan artırmayı ilân eder (2004 sayılı Kanun md. 126-127) (Kuru, s.644).


3. 2004 sayılı Kanun'un satış kararı tarihinde yürürlükte bulunan 126 ncı maddesinin birinci fıkrası “Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.” düzenlemesini, dördüncü fıkrası ise “Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.” düzenlemesini içermektedir.


4. 2004 sayılı Kanun'un satış kararı tarihinde yürürlükte bulunan 126 ncı maddesinin son fıkrasının atfı ile taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “…satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Satış ilanının elektronik ortamda yapılması ilkesi, Kanun’un emredici hükmü olup satış ilanının elektronik ortamda yapılması icra müdürlüğünün takdirine bırakılmamıştır.


5. 2004 sayılı Kanun'un satış kararı tarihte yürürlükte bulunan 129 uncu maddesi; “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.


Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.


İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.” hükmünü içermektedir.


6. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin satış kararı tarihinde yürürlükte bulunan 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklifte kalması durumunda tutanakta alıcının imzası aranmaz. Aynı Yönetmeliğin satış kararı tarihinde yürürlükte bulunan 50/A maddesi uyarınca elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz. Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir. En yüksek teklif veren katılımcı, artırma sonuna kadar daha yüksek teklif verilmediği takdirde, teklifi ile bağlıdır. Birinci ve ikinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Satış elektronik ortamda değil, açık artırma ile yapılır. Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.


7. Diğer taraftan borçlunun malları alacaklının alacağına ve icra giderlerine yetecek miktarda haczedilir (2004 sayılı Kanun md. 85/1). Paraya çevirme safhasında da 2004 sayılı Kanun'un 109 uncu maddesi uyarınca satış bedeli kesin (icrai) haciz sahibi alacaklıların alacaklarının toplamına (bu toplama satış bedelinden önce çıkarılacak olan icra masrafları da dahil edilmelidir) ulaşınca satış tatil edilir. Hacizli mallardan birinin (veya bir kaçının) satış bedeli haciz alacaklısının (veya alacaklılarının) alacağının tamamım karşıladığı hâlde 2004 sayılı Kanun'un 109 uncu maddesine aykırı olarak diğer hacizli malın (veya malların) da satılmış olması ihalenin feshi sebebidir (Kuru, s.601, 703).


8. Bu aşamada belirtmek gerekir ki 2004 sayılı Kanun'un satış kararı tarihinde yürürlükte bulunan 133 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillerin teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farklar ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olurlar. Bu nedenle belirtilen maddedeki şartların oluşması hâlinde iki ihale arasındaki farktan sorumlu olacağından alıcının ihalenin feshini istemekte hukuki yarar vardır.


9. İcra mahkemesi ihalenin feshi talebini basit yargılama usulüne göre [2004 sayılı Kanun md. 18, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (6100 sayılı Kanun) md. 316-322] ve mutlaka duruşmalı olarak incelemesi gerekir. İcra mahkemesinin, ihalenin feshi talebini incelemedeki yetkisi (itirazın kaldırılmasındaki gibi) sınırlı değildir, ihalenin feshi sebepleri tanık dahil her türlü delil ile ispat edilebilir (İlhan E. Postacıoğlu, İcra Hukuku Esasları, İstanbul, 2010, s.612; Kuru, s.720).


10. Somut olayda ise; Denizli 1. İcra Müdürlüğünün 2019/981 Esas sayılı dosyasında alacaklı vekili tarafından borçlular aleyhine ilâmlı icra takibi başlatılmış, alacaklı vekilinin talebi üzerine haczedilen taşınmazlar için 27.06.2020 tarihinde satış kararı alınmıştır. Aynı açık artırma ilanı ile on adet taşınmaz satışa çıkarılmış ve elektronik ortamda satış ilan edilmiştir. Şikâyet konusu Denizli ili, Honaz ilçesi, Aydınlar Mahallesi, 209 ada 28 parsel sayılı taşınmaz açık artırma ilanının birinci sırasında olup muhammen bedeli 64.234,70 TL'dir. Elektronik ortamda verilen teklifler listesi ve ihale tutanağı incelendiğinde şikâyetçinin elektronik ortamda 06.09.2020 tarihinde saat 23.59.38'de 351.118,00 TL teklif verdiği, başka bir teklifin olmadığı, 07.09.2020 tarihli birinci açık artırmanın ise icra memuru tarafından ilanda belirlenen yer, gün ve saatte elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatıldığı, ihale saati sonuna kadar beklendiği, başka artıran olmadığından 351.118,00 TL teklifle taşınmazın şikâyetçiye ihale edildiği görülmüştür. İhale tutanağında ihale alıcısının icra müdürlüğüne telefonla ulaşarak 35.000,00 TL teklif vermek isterken rakamı sehven yanlış yazdığı, ihaleden vazgeçmek istediği ancak icra müdürlüğünce elektronik ortamdaki işlemlerin iptal edilemediği belirtilmiştir. İhale alıcısı 07.09.2020 tarihinde İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü aracılığıyla gönderdiği dilekçesinde elektronik ortamda verdiği teklifteki rakamı sehven verdiğini bildirmiştir.


11. İcra müdürülüğünce 07.09.2020 tarihli işlemle; hesap tablosuna göre toplam dosya borcunun 325.722,08 TL olduğu, açık artırma ilanının birinci sırasında yer alan taşınmazın 351.118,00 TL bedelle ...'ya ihale edildiği, 2004 sayılı Kanun'un 109 uncu maddesi uyarınca teklif edilen ihale bedelinin alacaklının alacağını tüm eklentileriyle birlikte tatmine yeterli ise artık bundan sonraki diğer taşınmazların satışının yapılmaması gerektiği gerekçesiyle satışa çıkartılan diğer dokuz adet taşınmazın satışlarının tatil edilmesine karar verilmiştir.


12. Şikâyetçi açık artırma ilanının üçüncü sırasında yer alan 37.044,46 TL muhammen bedelli olan 227 ada 18 parsel sayılı taşınmaz için de elektronik ortamda teklif vermiştir. Bu tutanak incelendiğinde 06.09.2020 tarihinde Gürsel Vural isimli kişinin saat 23.49.43'de 22.222,22 TL teklif verdiği, ...'nın ise bu teklifin on kuruş üzerine çıkarak 06.09.2020 tarihinde saat 23.58.54'de 22.222,32 TL teklif verdiği görülmüştür.


13. Açıklanan tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, şikâyetçinin elektronik ortamda dikkatli bir şekilde teklif verebildiği, şikâyet konusu ihale için elektronik ortamda verilen teklifin maddi hata sonucu verildiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.


14. Hâl böyle olunca usul ve yasaya uygun olan direnme kararı onanmalıdır.


VII. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Şikâyetçi ihale alıcısı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA,


Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,


Dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28.02.2024 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.2023_683
.pdf
PDF dosyasını indir • 13.32MB90 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page