top of page
ÖZEL HUKUK HİZMETLERİMİZ
İşletmelerin, düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyüyebilmesi için kurumsallaşmaları zorunluluk haline gelmiştir. İşletmelerin kuruluş ve ticari ilişkilerinin temellerini ticaret kanunları şekillendirmektedir. Büromuz, Ticaret Hukukunda uzmanlaşmış olup yerli ve yabancı müvekkillerine, kıymetli evrak hukuku, bankacılık ve finans hukuku, şirketler hukuku, haksız rekabet hukuku, sözleşmeler hukuku, alanlarında hizmet vermektedir. Bu çerçevede büromuzun ticaret hukuku alanında müvekkillerine verdiği belli başlı hizmetler şunlardır:
 • Haksız rekabet fiillerinin önlenmesi ve bunlardan doğan davaların takibi

 • Proje finansmanı konularında danışmanlık hizmetleri

 • Çek-Senet ihtilaflarından doğan davaların takibi

 • Yurtiçi ve yurtdışında şirket kuruluş işlemleri, şube açılış işlemleri

 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili işlemleri

 • Şirket birleşme işlemlerinin yürütülmesi

 • Franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konularda danışmanlık hizmetleri

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmetleri

 

Gerek Türk vatandaşları, gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

 

Miras Paylaşımı Davaları, miras taksiminin tarafların iradesine göre yapılamaması ve hal ve şarta göre yapılmasının da mümkün olmaması durumunda açılan davalardır. Mirastan mal kaçırma davası muris muvazaası şeklinde ortaya çıkmaktadır. Murisin ölüme bağlı tasarruflarla ya da ölmeden önce yapmış olduğu hukuki işlemlerle terekeden mal kaçırmak için hileli satış ve bağışlama işlemleri yapmış olması halinde tapu kaydı hukuka aykırı olarak üzerine devredilen kişiye, bu kişi ölmüş ise yasal mirasçılarına karşı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası açılmalıdır. Miras Hukukunu ilgilendiren dava çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu davalarla ilgili açıklamalar ilgili yazı içeriğinden ulaşabilirsiniz.

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )

 • Terekenin Tespiti Davası

 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) Davası

 • Tasarrufun İptali Davası

 • Tenkis Davası

 • Denkleştirme Davası

 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları

 • Muris Muvazaası Davaları

 • Miras Nedeniyle İstihkak Davası

 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde işçi ve işveren haklarının Avrupa Birliği normları ile uyumlulaştırılması önemli başlıklardan biri olmuştur. Bu süreçte güncel mevzuat ve yargı içtihatları hakkında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri verilmekte olup, aynı zamanda istihdam sürecinde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarla ilgili dava süreçleri takip edilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi;

 • İstihdam süreci ve istihdam sonrası süreçte oluşacak olası uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, bunlardan doğan davaların takibi hizmeti;

 • İşçi çalışma şartlarının mevzuat ve yargı içtihatlarına uyumluluğu konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi;

 

Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır. Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya konkordato davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.

 • Konkordato davaları

 • İflas masasına kayıt

 • İcra ihalelerine katılma

 • Konkordato işlemlerinin düzenlenmesi

 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi

 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi

 • Şirket kurtarma çalışmaları

 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi

 • Anlaşmaların düzenlenmesi

 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi

 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

 • İcra ceza davaları

 • İflas davaları

 • İflas ve icra itiraz davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • İhtiyadi haciz davası

 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

 • İtiraz ve itirazın iptali davaları

 • İstirdat davaları

 • İstihkak davaları

 • Menfi tespit davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve bu başvuru sonuçlarına göre de davalar açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;

 • Tam yargı davaları 

 • İptal davaları

 • İmar planı iptal davaları

 • Kentsel dönüşüm davaları,

 • İdari para cezaları iptal davaları,

bottom of page