top of page

EĞİTİM HİZMETLERİ

Gerek dünyamızda ve gerekse de ülkemizde yaşanan  yoğun rekabet, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin öğrenilmiş ve süreklilik arz eden bilgilerinin mevzuattaki hızlı değişimle birlikte zamanla eskimesine, yetersiz kalmasına  ve hatta tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Değişim her alanda kendini göstermiş ve hatta değişimden Kamu sektörü de etkilenmiştir. 

Günümüzün dünyasında ayakta kalmak ve büyümek isteyen işletmelerin rekabet etmesi gerekli ve zorunluluk arz etmektedir. Bu süreçte ayakta kalmanın en kolay ve en hızlı yolu ise eğitimden geçmektedir. Özel sektörün sıklıkla başvurduğu, son zamanlarda kamunun da uygulamaya geçirdiği  ve karşılık aldığı hizmet içi eğitimler son derece önemlidir. Personellerin görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitimlere hizmet içi eğitim denilmektedir. Eğitimler sayesinde çalışanların daha verimli çalışması sağlandığı gibi, işletmeye olan bağlılıkları artırılabilir ve en önemlisi işe olan motivasyonları yükseltilebilir. Buna paralel olarak da işletmenin verimliliği artar.

Hizmet içi eğitimin önemi günümüzde artarak devam etmektedir. Değişime ayak uydurabilmenin ve rakiplerden bir adım önce olmanın temel şartlarından olan eğitim ister özel sektör ister kamu sektörü tarafından personeline bir hizmet olarak sunulmaktadır. Her iki kesimde personelini yetiştirmek, çağın gerektirdiği şartlara uygun çalışmak gerektiğinin farkındadır. Özel sektör ve kamu sektörü tarafından verilen sistematik eğitimler sayesinde yenilikler personellere aktarılmakta ve personelin  bilgi ve beceri kazanımı sağlanmaktadır.

Hızla değişen dünyada artık önemli olan bilgili veya zeki olmaktan çok, değişime ayak uydurabilecek yetkinlik ve becerilere sahip personellere sahip olmaktır. Bunun yolu da periyodik eğitimden geçmektedir. 

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir. 2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun kişisel verilerin işlenmesini sınırlamamakta, tam tersine veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktada olabilmek adına kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Diğer bir ifadeyle, Kanunda kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında bir denge tesis edilmesi gözetilmektedir. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Bu kapsamda; aydınlatma ve veri güvenliğini sağlama, Kurul kararlarını yerine getirme ile Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerine aykırı davranılması kabahat olarak öngörülerek idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunun'da kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine (md. 135-140) atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca, kişisel verileri yok etmeyenlerin ise Türk Ceza Kanununun 138. maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede müvekkillerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği emredici hukuk kurallarına ne derece uyumlu çalıştıkları raporlanmakta ve akabinde tespit edilecek eksikliklerin tamamlanması için gerekli stratejiler belirlenmek sureti ile hukuki yardımda bulunulmaktadır. 

HUKUKİ GÜVENLİK EĞİTİMİ

Günümüz Türkiyesi'nde mevzuatın süratli bir şekilde değişmesi neticesinde, işletmelerin bu değişikliklere ayak uydurması gittikçe zorlaşmıştır.

İşletmelerin düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri için kurumsallaşmaları gereklilik haline gelmiştir. İşletmelerin kuruluş ve ticari ilişkilerinin temellerinin atılması esnasında yapmaları gerekenler, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı çerçevesinde işletmelerin uyması gereken kurallara uyum sürecinde, hukuk büromuz müvekkillerinde gerekli eğitimleri vermekte ve bu eğitimler  sonucunda hazırlanacak raporlar çerçevesinde işletmelerin düzenli bir biçimde büyümesine yardımcı olmaktadır. 

 

Cezaların çok ağır olduğu gerçeği bir yana zamanında alınmamış önlemler nedeni ile yargılama süreçlerinde yaşanan problemler neticesinde ödenmesi gereken çok ağır bedellerden korunmak için Türkiye'de bir ilk olan hukuki güvenlik eğitimi hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz ağır bedeller ödemek zorunda kalmadıkları gibi idari denetimler esnasında kesilmesi muhtemel cezalardan da korunmaktadırlar. 

bottom of page