top of page

KESİNLEŞMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI

Takip alacaklısı hakkında "resmi belgede sahtecilik suçu" ndan dolayı verilen mahkumiyet kararı kesinleşmiş olması nedeniyle, TBK'nun 74. maddesi uyarınca "kesinleşmiş mahkumiyet kararları hukuk hakimlerini bağlayacağı"ndan, borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının kabulüne ilişkin karar kesinleşmese dahi, borçlunun "hacizlerin kaldırılmasını ve yediemindeki malların kendisine verilmesini" talep edebileceği

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32'nci Hukuk Dairesi'nin, borçlunun icra müdürlüğünden talep ettiği hacizlerin kaldırılması talebinin reddedilmesi nedeni ile icra memur işlemini şikayeti neticesinde vermiş olduğu; menfi tespit davasının kesinleşmediği, ceza mahkemesinde görülen sahtecilik davasında da tedbir verilmediği ve bu nedenle icra mahkemesinin, borçlunun hacizlerin kaldırılması talebinin icra memurluğu tarafından reddedilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu şeklindeki kararının temyiz edilmesi neticesinde verilen karar, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 12.01.2022 tarih, 2021/7104 esas ve 2022/275 karar sayılı ilamı ile bozulmuş ve özetle ceza mahkemesinde verilen sahtecilik kararının hukuk hakimini bağlayacağı ve senedin sahteliğinin ceza mahkemesinde verilen karar ile kesinleşmesi nedeni icra hakiminin de icra memur işleminin şikayetini kabul etmesi gerekeceği yönündeki kararını aşağıda incelemenize sunuyoruz...


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 12.01.2022 tarih, 2021/7104 esas ve 2022/275 karar sayılı ilamı 


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi

DAVACILAR :  Borçlular : ..., ...


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 


Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçlular İcra Mahkemesi’ne müracaatla takip konusu senetle ilgili olarak alacaklı aleyhine ... ....Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/246 Esas sayılı dosyasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Kamu davası açıldığından bahisle, İcra Müdürlüğün’den HMK'nun 209.maddesi uyarınca icra takibinin ceza davası kesinleşinceye kadar durdurulmasını talep ettiklerini, İcra Müdürlüğünce takibin durdurulmasının ancak Mahkeme kararıyla söz konusu olabileceği gerekçesiyle takibin durdurulması talebinin reddine karar verildiğini belirterek 13.11.2018 tarihli Müdürlük kararının iptalini talep ettikleri, İcra Mahkemesince ... ....Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş bir tedbir kararı bulunmadığından şikayetin reddine karar verildiği, kararın borçlular tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesinin HMK’nın 209.maddesi uyarınca takibin durdurulması sonucunu doğurmayacağı, Cumhuriyet Savcılığı veya Ceza Mahkemesince verilmiş bir tedbir kararının da bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 


Borçlular tarafından istinaf ve temyiz aşamasında dosyaya sunulan ... ....Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.12.2018 tarih 2018/246 E. - 2018/708 K. sayılı kararı ile takip alacaklısı ... hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından mahkumiyet kararı verildiği ve bu kararın ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Ceza Dairesi’nin 30.03.2021 tarihli kararıyla kesinleştiği görülmektedir.


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesiyle kesinleşmiş mahkumiyet kararının bağlayıcı olacağı hüküm altına alınmış olmakla yukarıda tarih ve numarası yazılı ... .... Ağır Ceza Mahkemesi kararının hukuk hakimi yönünden bağlayıcılığı olduğu sabit olup, bahsi geçen mahkumiyet hükmü nazara alınıp değerlendirilmek sureti ile sonuca gidilmesi için ... Bölge Adliye Mahkemesi ....Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 30.03.2021 tarih 2020/1298 E. - 2021/734 K. sayılı kararının kaldırılarak ... ....İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.11.2018 tarih 2018/888 E. - 2018/871 K. sayılı Kararının bozulması cihetine gidilmiştir.


SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK' nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK' nun 373/.... maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi ....Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 30.03.2021 tarih 2020/1298 E. - 2021/734 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ... ....İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.11.2018 tarih 2018/888 E. - 2018/871 K. sayılı Kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.KARARIN ORJİNALİ

2021_7104
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.94MB

36 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page