top of page

DEPREM

Herkese Açık·3 üye

İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİ İLE TAM YARGI DAVASI


Tam yargı davası; idari işlem veya eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından idareye karşı, maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açtığı bir idari dava türüdür. Tam yargı davası, idari yargı düzenimizdeki ikinci dava türüdür. Tam yargı davası, İYUK madde 2/1-b’de “İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel haklan doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan” dava olarak tanımlanmaktadır. Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu, belli bir miktar para alacağını oluşturmaktadır. Bu para alacağının idare tarafından ödenmesi istenmektedir. Bu tazminat istemi idarenin kusurlu-kusursuz eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazminine yönelik olmaktadır. Burada idarenin bir işlemi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istenildiği gibi, denetim görevini tam olarak yerine getirmemesi ya da hiç yerine getirmemesi nedeni ile deprem nedeni ile oluşan zararların tazmini, sağlık hizmetlerinin görülmesi sırasındaki hizmet kusurlarından kaynaklanan zararların tazmini ya da idarenin gerekli bakım onarım işlerini yapmadığından doğan zararların tazmini de istenilebilmektedir.

Tam yargı davalarında göze…

O

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No : 7452

Kabul Tarihi: 5/4/2023

RGT: 10.04.2023

RG NO: 32159


O

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik


RGT: 28.08.1968

RG NO: 12988


O

DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE İDARENİN

SORUMLULUK KAPASAMI


Deprem kuşağında yer alan bir bölgede idarece yürütülen faaliyetlerde depremin mücbir sebep olduğu ileri sürülerek sorumluluktan kurtulmak mümkün olmadığından, idare deprem öncesinde gerekli önlem ve tedbirleri almakla yükümlüdür. İdarenin deprem nedeniyle oluşacak zarardan sorumluluğu Danıştay içtihatlarıyla belirlenmiştir. Danıştay İçtihatlarına göre idarenin sorumluluğu;

• Yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği, • Zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü • Yapı kullanma izninin bulunup bulunmadığı, • İmar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği, • Yapıların imar açısından denetlenmesi, • Afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği, • Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, • Yapı tekniklerini, • Projelendirme esaslarını, • Ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda üzerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği, • Denetim ve kontrol görevini yapıp yapmadığı, • idarece afet öncesi süreçte gerekli önemlerin alınıp alınmadiği

başıkları altında toplanmaktadır.

Av. Özgür GÜL
O

Hakkında

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketleri nedeni ile a...
bottom of page