top of page

DEPREM

Herkese Açık·3 üye

İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİ İLE TAM YARGI DAVASI


Tam yargı davası; idari işlem veya eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından idareye karşı, maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açtığı bir idari dava türüdür. Tam yargı davası, idari yargı düzenimizdeki ikinci dava türüdür. Tam yargı davası, İYUK madde 2/1-b’de “İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel haklan doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan” dava olarak tanımlanmaktadır. Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu, belli bir miktar para alacağını oluşturmaktadır. Bu para alacağının idare tarafından ödenmesi istenmektedir. Bu tazminat istemi idarenin kusurlu-kusursuz eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazminine yönelik olmaktadır. Burada idarenin bir işlemi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istenildiği gibi, denetim görevini tam olarak yerine getirmemesi ya da hiç yerine getirmemesi nedeni ile deprem nedeni ile oluşan zararların tazmini, sağlık hizmetlerinin görülmesi sırasındaki hizmet kusurlarından kaynaklanan zararların tazmini ya da idarenin gerekli bakım onarım işlerini yapmadığından doğan zararların tazmini de istenilebilmektedir.

Tam yargı davalarında göze…

 • O

  OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

  Kanun No : 7452

  Kabul Tarihi: 5/4/2023

  RGT: 10.04.2023

  RG NO: 32159


 • O


  Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik


  RGT: 28.08.1968

  RG NO: 12988


 • O

  DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE İDARENİN

  SORUMLULUK KAPASAMI


  Deprem kuşağında yer alan bir bölgede idarece yürütülen faaliyetlerde depremin mücbir sebep olduğu ileri sürülerek sorumluluktan kurtulmak mümkün olmadığından, idare deprem öncesinde gerekli önlem ve tedbirleri almakla yükümlüdür. İdarenin deprem nedeniyle oluşacak zarardan sorumluluğu Danıştay içtihatlarıyla belirlenmiştir. Danıştay İçtihatlarına göre idarenin sorumluluğu;

  • Yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği, • Zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü • Yapı kullanma izninin bulunup bulunmadığı, • İmar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği, • Yapıların imar açısından denetlenmesi, • Afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği, • Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, • Yapı tekniklerini, • Projelendirme esaslarını, • Ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda üzerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği, • Denetim ve kontrol görevini yapıp yapmadığı, • idarece afet öncesi süreçte gerekli önemlerin alınıp alınmadiği

  başıkları altında toplanmaktadır.

 • O
  Av. Özgür GÜL

  İDARENİN DENETLEME GÖREVİNİ HİÇ YERİNE GETİRMEMESİ YA DA EKSİK YERİNE GETİRMESİ


  "....Olayda, uyuşmazlık konusu yapının ruhsatsız olduğu belirtilmekte ise de; belediyenin denetimi altında bir bölgede ruhsatsız yapı yapılmasında idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, her türlü denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması ve görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle davalı Belediyenin kusurlu bulunduğu sonucuna varılmıştır...

  Danıştay İDDK.'nun 2013/2411 Es, 2015/1784 E. sayılı ve 13.5.2015 tarihli kararına https://www.avukatozgurgul.com/file-share/7646d389-0b7d-45ae-b11a-b41268919bd6 adresinden ulaşabilirsiniz.


  Bu karar doğrultusunda :

 • O
  Av. Özgür GÜL

  Hakkında

  06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketleri nedeni ile a...

  bottom of page