top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

10. H.D.

2023/1927

Kararın Tarihi

Karar No

27 Mart 2023

2023/3196

İlgili Hukuk

Sosyal Güvenlik Hukuku

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

22 Aralık 2023 21:56:08

ÖZET

Ödeme emirlerinin 2018/1, 2, 3 ve 4. dönem borçlarına ait olduğu, davanın 15 günlük yasal sürede açıldığı, davaya konu prim ve vergi borçlarının dava dışı derneğe ait olduğu, davacının, 21.02.2018 tarihli ... Spor Kulübü Derneğinin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında dava dışı derneğe yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği, ancak davacının 22.02.2018 tarihli toplantı tutanağından anlaşılacağı üzere temsil ve ilzam yetkisine sahip olmadığı, 5510 sayılı Kanun 88 inci maddede geçen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dair düzenlemenin dernekler söz konusu olduğunda temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesinin sorumlu olacağı şeklinde yorumlanması gerektiğine dair yerleşik Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları bulunduğu, bu nedenlerle dava dışı derneğin 2018/1, 2, 3 ve 4. dönem borcundan dolayı davacının sorumlu tutulamayacağı

KARAR

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

SAYISI : 2022/3173 E., 2022/2401 K.

KARAR : Esastan Ret

İLK DERECE MAHKEMESİ : Karabük İş Mahkemesi

SAYISI : 2022/153 E., 2022/209 K.Taraflar arasındaki ödeme emrinin iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararın davalı Kurum vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmekle;kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; Yenice Noterliği'nin 24.05.2018 tarih ve 1142 yevmiye numaralı istifa dilekçesi ile derneğin yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek ... Spor Kulübü Derneği prim borcundan dolayı davalı Kurum tarafından gönderilen ödeme emirlerinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde; 6183 sayılı Kanun gereği ... Spor Kulübü Derneği'nin borçlarından dolayı ,yönetim kurulu üyesi olan davacıya ödeme emri gönderildiğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ödeme emirlerinin 2018/1, 2, 3 ve 4. dönem borçlarına ait olduğu, davanın 15 günlük yasal sürede açıldığı, davaya konu prim ve vergi borçlarının dava dışı derneğe ait olduğu, davacının, 21.02.2018 tarihli ... Spor Kulübü Derneğinin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında dava dışı derneğe yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği, ancak davacının 22.02.2018 tarihli toplantı tutanağından anlaşılacağı üzere temsil ve ilzam yetkisine sahip olmadığı, 5510 sayılı Kanun 88 inci maddede geçen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dair düzenlemenin dernekler söz konusu olduğunda temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesinin sorumlu olacağı şeklinde yorumlanması gerektiğine dair yerleşik Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları bulunduğu, bu nedenlerle dava dışı derneğin 2018/1, 2, 3 ve 4. dönem borcundan dolayı davacının sorumlu tutulamayacağı, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusu yapıldığı ve ancak ödemede aksama nedeniyle yapılandırmanın olumsuz sonuçlandığı gerekçeleri ile davanın kabulüne, davalı Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından davacıya gönderilen 2018/010809, 2018/010810, 2018/010811, 2018/010812, 2018/010813, 2018/010814, 2019/011336, 2019/011337, 2019/011339, 2019/011854, 2019/011855, 2019/011856 takip numaralı ödeme emirlerinin ayrı ayrı iptaline karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Kurum vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davalı Kurum vekili, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacıya tebliğ edilen ödeme emirlerinin ... Spor Kulübü Derneğine ait dava konusu dönemlere ilişkin prim, işsizlik, sigorta primi ve damga vergisi borcuna ilişkin oldukları, ödeme emirlerinin davacıya yöntemince tebliğ edildiği ve davanın yasal süresinde açıldığı, ekli dernek kayıtları gereğince davacının yönetim kurulu üyesi olduğu ancak temsil ve ilzam yetkisinin bulunmadığı, bu hali ile davacının dava konusu ödeme emirlerine konu borçlar yönünden sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesi ile davalı kurum vekilinin istinaf isteminin 6100 HMK'nın 351/1-b.1 inci uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Kurum vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davalı Kurum vekili, 6183 sayılı Kanunu'n mükerrer 15 nci maddesi ve 5510 sayılı Kanun'un 88 inci maddesi 20 nci fıkrası gereği yönetim kurulu üyesinin derneğe ait prim borcundan müteselsilen sorumlu olacağını belirterek kararın bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, dava dışı Kardemir Spor Kulübü Derneğinin prim borcundan dolayı, borca konu dönemde temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan davacıya, yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle gönderilen ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 5510 sayılı Kanun'un 88, 6183 sayılı Kanun'un 35 ve mükerrer 35 nci maddeleri.


3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı Kurum vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeple;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


27.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page