top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

6. H.D.

2023/3342

Kararın Tarihi

Karar No

26 Eylül 2023

2023/2951

İlgili Hukuk

HMK

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

2 Ocak 2024 18:40:10

ÖZET

7155 sayılı Yasa ile değişik 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinde arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği düzenlenmiş olup, görevsizlik kararı üzerine davaya görevli mahkemede bakılan dava yeni bir dava olmayıp önceki davanın devamı niteliğinde olduğundan ve aksi yönde istisnai nitelikte bir hüküm de bulunmadığından mahkemece görevsiz mahkemede açılan davadan önce arabuluculuğa başvurulmadığından davacının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

KARAR

MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

SAYISI : 2022/1209 E., 2023/767 K.

HÜKÜM/KARAR : Esastan Red

İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

SAYISI : 2022/432 E., 2022/397 K.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın usulden reddine karar verilmiştir.


Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların davalıların kullanımında bulunan ... isimli taşınmazda tamirat ve iyileştirme işlerinin yapılması konusunda anlaştıklarını, yapılan anlaşma neticesinde müvekkilince anlaşmaya konu edilen işlerin tamamlanması ve teslim edilmesine rağmen davalı tarafça ödemelerin tamamının yapılmadığını ileri sürerek, ileride arttırılmak suretiyle şimdilik 10.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasında davacının bahsetmiş olduğu gibi bir sözleşmenin bulunmadığını, tanık dinletilmesine muvafakat etmediklerini, ...'ın müvekkili şirket ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile tarafların tacir olması karşısında eldeki davanın nispi ticari dava niteliğinde olduğu, ticari davalarda 6102 sayılı TTK'nın 5/A maddesi uyarınca davadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu gerekçesiyle; davanın arabuluculuk dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davanın önce Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesine 24/12/2020 tarihinde açıldığını, mahkemece verilen 01/07/2021 görevsizlik kararı gereği 20/01/2022 tarihinde Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildiğini, görevsizlik kararı üzerine beklenmeksizin Asliye Ticaret Mahkemesinin dava şartı gereği 01/07/2021 tarihinde arabuluculuğa başvurularak sürecin 05/08/2021 tarihinde anlaşamama neticesinde son bulduğunu, davanın ilk açıldığı Asliye Hukuk Mahkemelerinde arabuluculuk dava şartı aranma zorunluğu bulunmadığından Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görevsizlik kararı kesinleşmeden arabuluculuk sürecine başvurulduğunu ve dava şartı arabuluculuğun taraflarınca yerine getirildiğini belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile kararın dayandığı gerekçenin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davacı vekili; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler ve re'sen dikkate alınacak nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması ve temyiz isteminin karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağına ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369 ncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 nci maddeleri, 7155 sayılı Yasa ile değişik 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesi.


3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun 371 nci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2.7155 sayılı Yasa ile değişik 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinde arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği düzenlenmiş olup, görevsizlik kararı üzerine davaya görevli mahkemede bakılan dava yeni bir dava olmayıp önceki davanın devamı niteliğinde olduğundan ve aksi yönde istisnai nitelikte bir hüküm de bulunmadığından mahkemece görevsiz mahkemede açılan davadan önce arabuluculuğa başvurulmadığından davacının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


3. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeple;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Temyiz harcı peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 26.09.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page