top of page

DANIŞTAY KARARI

Dairesi

Esas No

2.D.

2021/11162

Kararın Tarihi

Karar No

11 Ocak 2023

2023/89

İlgili Hukuk

İ.Y.U.K (Görevli Mahkeme)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

28 Ağustos 2023 14:50:47

ÖZET

1608 sayılı Kanun'una dayanılarak çıkarılan Belediye Zabıta Tembihnamesinin 54/4. maddesi uyarınca, davacı tarafından işletilen işyerinin, "Canlı Müzik Belgesi" olmadan canlı müzik yapıldığı gerekçesiyle 7 gün süreyle ticari faaliyetten men edilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararından kaynaklanmakta olup bu haliyle encümen kararının, 5326 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım niteliğinde bir işlem olduğu, 1608 sayılı Kanun'da ise, idari yaptırımlara karşı itiraz konusunda görevli Mahkemenin gösterilmediği, Kabahatler Kanunu'nun 5560 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinde belirtildiği üzere idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmaması halinde uygulanacağının açıkça belirtilmiş olması karşısında, uyuşmazlığın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3. ve 27/1. maddeleri gereği adli yargı bünyesinde bulunan sulh ceza mahkemesince çözümlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE


Esas No : 2021/11162

Karar No : 2023/89


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Belediye Başkanlığı


VEKİLİ : Av. ...


KARŞI TARAF (DAVACI) : ...


VEKİLİ : Av. ...


İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.


YARGILAMA SÜRECİ :


Dava Konusu İstem : Dava; Antalya İli,Konyaaltı İlçesi, ... Mahallesi, ... Sokak ... Apt, No:... adresinde faaliyet gösteren ve davacı tarafından işletilen işyerinin, "Canlı Müzik Belgesi" olmadan müzik yapıldığı gerekçesiyle Belediye Zabıta Tembihnamesi'nin 54/4. maddesi uyarınca 7 gün süreyle ticari faaliyetten men edilmesine ilişkin Konyaaltı Belediye Encümeni'nin ... günlü, ... sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 1608 sayılı Kanun'da, Belediyeye işyerlerinin süreli veya süresiz olarak ticaretten men'e ilişkin herhangi bir yetki verilmediği, uyuşmazlıkta ise sadece Belediye Zabıta Tembihnamesi'nin 54/4. maddesi esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; söz konusu Zabıta Tembihnamesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yürürlüğe konulduğu, dayanak olarak alınan bu yasadaki yetkilerin kullanıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...


DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onuncu Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


İNCELEME VE GEREKÇE :


MADDİ OLAY :


Temyize konu kararın, 1608 sayılı Kanun'una dayanılarak çıkarılan Belediye Zabıta Tembihnamesini uyarınca tesis edilen Belediye Encümeni kararının iptali istemine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.


İLGİLİ MEVZUAT :


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun “Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme” başlıklı 14. maddesinde, "dava dilekçelerinin maddenin 3. fıkrasında belirtilen hususlar bakımından sırasıyla inceleneceği" belirtilmiş; adı geçen Kanun'un “İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar” başlıklı 15. maddesinin 1/a bendinde ise, "ilk incelemede 14. maddenin 3/a bendinde belirtilen görev hususuna aykırılık görülmesi halinde adli (...) yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine karar verileceği" hükmüne yer verilmiştir.


1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun'un 1. maddesinde, "Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.


5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun “Genel kanun niteliği” başlıklı 3. maddesinde, "Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, ... uygulanır." hükmüne; "Yaptırım türleri" başlıklı 16. maddesinde; "Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir." düzenlemesine; anılan Kanun'un “Başvuru yolu” başlıklı 27/1. maddesinde de, "İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir" hükmüne yer verilmiştir.


HUKUKİ DEĞERLENDİRME :


1608 sayılı Yasa’nın mevcut halinde idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.


Dava konusu olayda uyuşmazlık; 1608 sayılı Kanun'una dayanılarak çıkarılan Belediye Zabıta Tembihnamesinin 54/4. maddesi uyarınca, davacı tarafından işletilen işyerinin, "Canlı Müzik Belgesi" olmadan canlı müzik yapıldığı gerekçesiyle 7 gün süreyle ticari faaliyetten men edilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararından kaynaklanmakta olup bu haliyle encümen kararının, 5326 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım niteliğinde bir işlem olduğu, 1608 sayılı Kanun'da ise, idari yaptırımlara karşı itiraz konusunda görevli Mahkemenin gösterilmediği, Kabahatler Kanunu'nun 5560 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinde belirtildiği üzere idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmaması halinde uygulanacağının açıkça belirtilmiş olması karşısında, uyuşmazlığın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3. ve 27/1. maddeleri gereği adli yargı bünyesinde bulunan sulh ceza mahkemesince çözümlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


Nitekim, ... Mahkemesinin istikrar kazanmış ... günlü, E:..., K:... sayılı ve ... günlü, E:..., K:... sayılı kararları da bu tür uyuşmazlıklarda adli yargının görevli olduğu yönündedir.


Bu durumda, İdare Mahkemesince davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek bir karar verilmesinde usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.


KARAR SONUCU :


Açıklanan nedenlerle;


DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,


2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/a fıkrası uyarınca BOZULMASINA,


3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,


4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/01/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page