top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

4. H.D.

2021/5121

Kararın Tarihi

Karar No

2 Kasım 2021

2021/8004

İlgili Hukuk

Trafik Kazası Nedeni ile Tazminat

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

24 Temmuz 2023 14:53:58

ÖZET

Davaya konu kazanın oluş biçimi ve desteğin kaza tarihinde 2 yaşında olduğu hususu dikkate alınarak, olayda müteveffanın anne ve babası olan davacıların bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihlalleri olup olmadığının ve meydana gelen olayda kusur durumlarının uzman bilirkişiden alınacak raporla değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

KARAR

MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki sigorta tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı vekili, 13.09.2019 tarihinde meydana gelen çift taraflı kazada davacıların desteği ... ... ...’nün vefat ettiğini, davacıların müteveffanın desteğinden mahrum kaldıklarını, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile her davacı için 2.525,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep etmiş, ıslahla talebini davacı ... için 161.238,39 TL’ye davacı ... için 151.859,20TL’ye yükseltmiştir.


Davalı vekili, başvurunun reddini savunmuştur.


Uyuşmazlık Hakem Heyetince, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; başvurunun kabulü ile davacı ... için 161.238,39 TL, davacı ... için 151.859,20 TL, toplam 313.098,59 TL’nin 11.12.2019 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacılara ödenmesine, karar verilmiş, İtiraz Hakem Heyetince davalı sigorta şirketi vekilinin itirazlarının reddine dair karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.


Somut olayda, olay sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağına göre sürücü ... aracı ile geri manevra yaptığı sırada aracın sol arka kısmına yakın yerde bulunan yaya ... ... ...’yü fark etmeyerek çarpması neticesinde ölümüne neden olmuş, sürücüye “manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” kuralını ihlal ettiği için asli ve tam kusur verilmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından alınan 31.03.2020 tarihli Trafik Kusur bilirkişisi raporuna göre de dava dışı sürücü meydana gelen olayda %100 kusurlu bulunmuş, müteveffanın yaşı nedeni ile kusuru olmadığı, belirlenmiştir.


Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Davaya konu kazanın oluş biçimi ve desteğin kaza tarihinde 2 yaşında olduğu hususu dikkate alınarak, olayda müteveffanın anne ve babası olan davacıların bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihlalleri olup olmadığının ve meydana gelen olayda kusur durumlarının uzman bilirkişiden alınacak raporla değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.


2-Her baba ve annenin çocuğunu belli bir yaşa kadar büyütmek, yetiştirmek ödevi olup çocuğun ölümü nedeni ile artık yapılması gerekmeyecek yetiştirme giderlerinin belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatından düşülmesi gerekmektedir. Kaza tarihinde 2 yaşında olan desteğin ölümü sebebi ile annenin çalışıyor olması halinde hem anne hem de baba yönünden hesaplanacak tazminattan, asgari ücretin %5'i oranında, annenin çalışmayıp aile ekonomisine katkısının bulunmadığının tespiti halinde ise, sadece baba yönünden hesaplanacak tazminattan asgari ücretin %5'i oranında yetiştirme giderinin indirilmesi gereklidir.


Somut olayda, davacı anne ve baba yönünden desteğe 18 yaşın ikmaline kadar yetiştirme gideri harcanacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de, hesaplama yöntemine ve esas alınan orana dair raporda bir açıklama yoktur. Bu yönüyle bilirkişi rapora denetime elverişli değildir. Ayrıca aktüer hesabında desteğin askerlik süresi/dönemi içerisinde gelir elde edip edemeyeceği gibi hususlar yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken askerlik süresi değerlendirilmeksizin hazırlanan aktüer hesabı da hatalı olup, Tahkim Komisyonunca, desteğin askerlik hizmet süresi içinde gelir elde edemeyeceği gözetilerek bu sürenin hesaplanan tazminattan indirilmesi yönünden ve yukarıda açıklanan ilkelere göre yetiştirme gideri hesabı yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulmak üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


3-Kabule göre de; Somut olayda, Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından davacı yararına davalı aleyhine tam nispi vekalet ücretine hükmedilmiş; davalı vekilinin İtiraz Hakem Heyeti nezdinde vekalet ücretine dair yapmış olduğu itiraz reddedilmiştir.


İtiraz Hakem Heyetince karar tarihi itibariyle davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16/13 maddesinin uygulanması gerektiği göz önüne alınarak hesaplanan vekalet ücretinin 1/5'i oranında ücrete hükmedilmesi(maktu vekalet ücretinin altında kalmamak kaydı ile) gerekirken yazılı şekilde tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi ve davalı sigorta şirketi vekilinin bu yönleri amaçlayan itiraz başvurusunun reddi doğru görülmemiştir.


SONUÇ :Yukarıda (1), (2)ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 02/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page