top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

12. H.D.

2023/718

Kararın Tarihi

Karar No

14 Mart 2023

2023/1648

İlgili Hukuk

HMK

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

14 Ağustos 2023 00:18:31

ÖZET

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/19-286 esas - 2010/330 karar sayılı kararında bir muhtıranın geçerli olması için gereken özellikler belirtilmiştir. Buna göre davacıya temyiz harcının tamamlatılması hakkında çıkan muhtırada "mahkeme veznesine" ibaresi yerine "dosyamıza" yatırılması yönünde çıkan muhtıra usulsüz olup temyiz kanun yolu başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin Bölge Adliye Mahkemesinin 28.11.2022 tarihli ek kararının kaldırılmasına

KARAR

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk DairesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/19-286 esas - 2010/330 karar sayılı kararında bir muhtıranın geçerli olması için gereken özellikler belirtilmiştir. Buna göre davacıya temyiz harcının tamamlatılması hakkında çıkan muhtırada "mahkeme veznesine" ibaresi yerine "dosyamıza" yatırılması yönünde çıkan muhtıra usulsüz olup temyiz kanun yolu başvurusunun yapılmamış sayılmasına ilişkin Bölge Adliye Mahkemesinin 28.11.2022 tarihli ek kararının kaldırılmasına , temyiz isteminin incelenmesinde;


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 364/2. ve 366. maddesine istinaden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 366. maddesi atfıyla temyizde de kıyas yoluyla uygulanması gereken aynı Kanunun 344. maddesinde; istinaf dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, mahkeme tarafından verilecek 1 haftalık kesin süre içinde tamamlanmasının gerektiği aksi halde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı hususunun istinaf edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkemece istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verileceği, bu kararın da istinaf edilmesi halinde; 346. maddenin ikinci fıkrasının kıyasen uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.


Somut olayda; ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin 03.10.2022 tarih 2022/1742 E 2022/2369 K sayılı kararının, davacı vekili tarafından temyiz edildiğine dair temyiz başvuru harcı ve temyiz karar harcının ödenmediği ek karara ilişkin temyiz harcının ödendiği görülmektedir.


Bu durumda, temyizde de kıyas yoluyla uygulanması gereken 6100 sayılı Kanunun 344. maddesi gereğince, kararı temyiz eden davacının bahsi geçen temyiz harçlarını 1 haftalık kesin süre içerisinde "mahkeme veznesine" yatırılarak tamamlaması aksi halde temyiz başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı meşruhatını içeren muhtıra tebliğ edilerek bu husustaki tebligat parçası ve muhtırada belirtilen temyiz harçlarının ödenmesi halinde ödemeye ilişkin belgelerle birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page