top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

12. H.D.

2023/331

Kararın Tarihi

Karar No

25 Ocak 2023

2023/463

İlgili Hukuk

İ.İ.K. (Genel Hükümler)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

17 Ağustos 2023 22:36:29

ÖZET

İİK'nın 58/3 maddesi uyarınca hem takip talebinde, hem de ödeme emrinde yabancı para alacağının TL karşılığının gösterilmediği, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesi gerektiği halde imzaya ve borca itirazın esası incelenerek istemin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu

KARAR

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

SAYISI : 2021/1631 E., 2022/376 K.

DAVA TARİHİ : 23.07.2019

HÜKÜM/KARAR : Kabul/İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına/Yenidenhüküm

İLK DERECE MAHKEMESİ : Antalya 1. İcra Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2019/541 E., 2021/134 K.


Taraflar arasındaki kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte imzaya ve borca itirazdan dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince itirazın reddine karar verilmiştir.Kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince mahkeme kararının kaldırılmasına ve re'sen takibin iptaline karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda: takibe konu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ve borcunun bulunmadığını ileri sürerek itirazın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. 


II. CEVAP

İtiraz dilekçesi alacaklıya tebliğ edilmiş, cevap dilekçesi sunulmamıştır.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


A. Gerekçe ve Sonuç

Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre takibin dayanağı olan bonodaki imzanın borçlunun elinden çıktığı tespit edildiğinden ve borca itirazın İİK'nın 169/a maddesindeki belgelerden biriyle ispatlanamadığı anlaşıldığından imzaya ve borca itirazın ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B.İstinaf Sebepleri


B.1.Borçlu

Borçlu, bilirkişi raporunda eski tarihli imzaların mukayeseye esas alındığını, ayrıca fotokopi belgeler üzerinden inceleme yapıldığını, rapora itiraz ettiklerini, senetteki adres bilgisinin dahi yanlış yazıldığını, suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma dosyasından alınacak bilirkişi raporu beklenmeden karar verildiğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.


C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI


C.1.Gerekçe ve Sonuç

Her ne kadar borçlu vekilince 09.08.2021 tarihli dilekçe ile istinaftan feragat edilmiş ise de, vekilin vekaletnamesi incelendiğinde kanun yollarından feragat yetkisinin bulunmadığı, istinaftan feragat için özel yetki gerektiği anlaşılmakla, söz konusu dilekçe gereğince istinaftan feragate karar verilemeyeceğinden, işin esasına yönelik inceleme yapıldığı, İİK'nın 58/3 maddesi uyarınca hem takip talebinde, hem de ödeme emrinde yabancı para alacağının TL karşılığının gösterilmediği, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesi gerektiği halde imzaya ve borca itirazın esası incelenerek istemin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu gerekçesi ile borçlunun istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, Antalya 3. İcra Müdürlüğü'nün 2019/7564 Esas sayılı dosyasındaki takibin borçlu yönünden iptaline, yasal koşulları oluşmadığından davacı lehine tazminat takdirine yer olmadığına karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri

Alacaklı; istinaf kanun yolu başvurusundan feragat edildiğini, borçlunun icra mahkemesine başvurusu borca itiraza ilişkin olduğundan İİK'nın 58/3 maddesine göre karar verilemeyeceğini, alacağın Tl karşılığının olduğunu ve bu miktar üzerinden nispi harç yatırıldığını ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte imzaya ve borca itiraza ilişkindir.


2. İlgili Hukukİ

İK'nın 58/3 maddesi.


3. Değerlendirme

1-Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2-Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA, Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,  Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,25.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page