top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

12. H.D.

2023/322

Kararın Tarihi

Karar No

6 Mart 2023

2023/1373

İlgili Hukuk

HMK

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

17 Ağustos 2023 22:25:42

ÖZET

Borçlunun lehine verilen kararı temyiz etmekle hukuki yararı olmadığı dosya kapsamından anlaşıldığından 5311 sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 364/2. maddesinin yollamasıyla 6100 sayılı HMK'nin 361/2. maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin (REDDİNE), Bölge Adliye Mahkemesi kararına ilişkin temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından İİK'nın 364/2 ve 363/2. maddesi göndermesiyle HMK'nın 447/2. maddesi gözetilerek HMK'nın 351. (HUMK'nın 422) maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 329/2. maddesi uyarınca temyiz eden şikayetçi ...’nin takdiren 4.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA

KARAR

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


1-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/2. maddesi uyarınca davada haklı çıkan taraf ancak hukuki yararı bulunmak şartıyla hükmü temyiz edebilir.Somut olayda, şikayetçi tarafından sunulan şikayet dilekçesinde; ihalenin feshinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince verilen ihalenin feshi talebinin reddi kararına karşı şikayetçi tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan kabulüne, ... İcra Hukuk Mahkemesinin 19.07.2022 tarih ve 2022/85 E. 2022/166 K. sayılı kararının kaldırılmasına, ihalenin feshi isteminin kabulü ile; ... İcra Müdürlüğü'nün 2018/5164 E. sayılı dosyasında yapılan 28.06.2022 tarihli ihalenin feshine dair verilen kararın temyiz edildiği, borçlunun lehine verilen kararı temyiz etmekle hukuki yararı olmadığı dosya kapsamından anlaşıldığından 5311 sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 364/2. maddesinin yollamasıyla 6100 sayılı HMK'nin 361/2. maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin (REDDİNE), 


2-Bölge Adliye Mahkemesi kararına ilişkin temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından İİK'nın 364/2 ve 363/2. maddesi göndermesiyle HMK'nın 447/2. maddesi gözetilerek HMK'nın 351. (HUMK'nın 422) maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 329/2. maddesi uyarınca temyiz eden şikayetçi ...’nin takdiren 4.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, para cezasının mahal mahkemesince yerine getirilmesine, 06.03.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page