top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

11. H.D.

2023/1123

Kararın Tarihi

Karar No

10 Temmuz 2023

2023/4311

İlgili Hukuk

Banka Teminat Mektubu

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

23 Aralık 2023 20:54:43

ÖZET

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın teminat mektubu kredisi nedeniyle verilen 30.06.2015 tarihli iki adet, 01.07.2015 tarihli iki adet olmak üzere toplam 4 adet teminat mektubu için bankaya mektup bedellerinin bloke edildiği ve mektupların iadesi nedeniyle teminatın sona ermesi sonucu bloke edilen paranın iade edilmesi isteminden ibaret olduğu, davalı banka tarafından verilen teminat mektuplarının asılları davacı tarafından 28.07.2015 tarihinde bankaya iade edilmekle, teminat mektubu bedelleri için bloke edilen miktarın davacıya iadesi gerektiği, bankanın teminat mektubunun aslının ne sebeple ele geçirildiğini araştırma yükümlülüğü bulunmadığı, söz konusu teminat mektuplarının lehtarı Çelebi Mal Müdürlüğünden hırsızlık, dolandırıcılık veya herhangi suç teşkil eden bir sebeple davacı tarafından ele geçirildiğinin iddia ve ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

KARAR

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

SAYISI : 2020/526 Esas, 2021/274 Karar

HÜKÜM : Kabul

KARAR DÜZELTME İSTEYEN : Davalı vekili ile fer'i müdahale talep edenler vekiliTaraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.


Davalı vekili ve fer'i müdahale talep edenler vekilleri tarafından Dairece verilen kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla; kesinlik, süre ve diğer usul eksiklikler yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, karar düzeltme dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirket yetkilisinin, davalı bankadan alınan teminat mektuplarının asılları ile mektubun muhatabı Çelebi Mal Müdürlüğünce verilen ilişiği yoktur yazısının davalı bankaya teslimine rağmen, mektupların karşılığı olan nakit blokenin müvekkiline iade edilmemesi sebebi ile davalı aleyhine başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptaline, davalı aleyhine haksız itirazı nedeniyle %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili banka tarafından düzenlenen teminat mektuplarının muhatabı Çelebi Mal Müdürlüğünün, bankaya asılları ibraz edilen teminat mektuplarının henüz bilinmeyen nedenlerle usulsüz olarak kayıtlardan çıkış yaptığını, bu hususta vergi müfettişlerince inceleme başlatıldığını, inceleme bitene kadar ödeme yapılmamasını ve teminat mektubu asıllarının iadesini istediğinden davacı tarafın talebinin yerine getirilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.


III. MAHKEME KARARI


Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın teminat mektubu kredisi nedeniyle verilen 30.06.2015 tarihli iki adet, 01.07.2015 tarihli iki adet olmak üzere toplam 4 adet teminat mektubu için bankaya mektup bedellerinin bloke edildiği ve mektupların iadesi nedeniyle teminatın sona ermesi sonucu bloke edilen paranın iade edilmesi isteminden ibaret olduğu, davalı banka tarafından verilen teminat mektuplarının asılları davacı tarafından 28.07.2015 tarihinde bankaya iade edilmekle, teminat mektubu bedelleri için bloke edilen miktarın davacıya iadesi gerektiği, bankanın teminat mektubunun aslının ne sebeple ele geçirildiğini araştırma yükümlülüğü bulunmadığı, söz konusu teminat mektuplarının lehtarı Çelebi Mal Müdürlüğünden hırsızlık, dolandırıcılık veya herhangi suç teşkil eden bir sebeple davacı tarafından ele geçirildiğinin iddia ve ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


IV. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuran


Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Yargıtay Kararı


Dairenin 27.10.2022 tarihli ve 2021/5608 E., 2022/7506 K. sayılı kararıyla Mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.


V. KARAR DÜZELTME


A. Karar Düzeltme Yoluna Başvuran


Dairenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili ile fer'i müdahale talep edenler vekili karar düzeltme isteminde bulunmuş, Mahkemenin 06.01.2023 tarihli ek kararı ile ihbar olunanın davanın tarafı olmadığı gerekçesiyle karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş, işbu ek karara karşı da fer'i müdahale talep edenler vekili kanun yoluna başvuru dilekçesi sunmuştur.


B. Karar Düzeltme Sebepleri


1.Davalı vekili karar düzeltme dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın üzerine düşen yükümlülük gereği muhataptan teminat mektuplarının durumunu sorduğunu, verilen olumsuz yanıt nedeniyle basiretli bir tacirin yapması gerektiği gibi teminat mektuplarının karşılığını ödemediğini, hal böyle iken Yargıtayın ve yerel Mahkemenin, bankanın teminat mektubu asıllarının lehtarından davacı tarafından ne sebeple ele geçirdiğini araştırma yükümlülüğü olmadığı yanlış yorumuyla davanın kabulüne karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, verilmiş olan bu kararlar ile müvekkili bankanın idarenin talimatına rağmen aksi yönde bir tutum sergilemesi ve şüpheli işlem bildirimi yapılmış olmasına rağmen blokeleri kaldırması gerektiği şeklinde yanlış bir kanaate varıldığını, somut olayda müvekkili bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, müvekkil bankanın verilen hatalı kararlar neticesinde uğramış olduğu zararının telafi edilebilmesi için Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararın düzeltilmesi ve müvekkil bankanın iyi niyetinin korunması gerektiğini belirterek onama ilamının düzeltilmesini istemiştir.2.İhbar Olunanlar vekili karar düzeltme dilekçesinde özetle; Mahkeme kararında belirtilen bankanın teminat mektubunun aslının ne sebeple ele geçirildiğini araştırma yükümlülüğü olmadığına dair ibarenin kabul edilemeyeceğini, konu ile ilgili soruşturma varken bu şekilde bir karar verilemeyeceğini, dava konusu teminat mektuplarının usulsüz olarak elden çıktığını belirterek Mahkeme kararının bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Dava, teminat mektubu kredisi nedeniyle verilen 30.06.2015 tarihli iki adet, 01.07.2015 tarihli iki adet olmak üzere toplam 4 adet teminat mektubu için bankaya mektup bedellerinin bloke edildiği ve mektupların iadesi nedeniyle teminatın sona ermesi sonucu bloke edilen paranın iade edilmesi isteminden ibarettir.


2. İlgili Hukuk


1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (1086 sayılı Kanun) 440 ıncı ve 442 nci maddeleri.


3. Değerlendirme


Dosyadaki yazılara, Mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekili ile fer'i müdahale talep edenler vekilinin 1086 sayılı Kanun’un 440 ıncı maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Davalı vekili ile fer'i müdahale talep edenler vekilinin karar düzeltme isteminin 1086 sayılı Kanun'un 442 nci maddesi gereğince REDDİNE,


Fer'i müdahale talep edenler harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Kanun ile değiştirilen 1086 sayılı Kanun'un 442 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takdiren 1.581,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen fer'i müdahale talep edenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine,


10.07.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

bottom of page