top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

12. H.D.

2022/9084

Kararın Tarihi

Karar No

28 Mart 2023

2023/2081

İlgili Hukuk

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

31 Temmuz 2023 00:55:54

ÖZET

İpotekli taşınmazda kiracı olan üçüncü kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra dosyasına ödememesi nedeniyle İİK. 150/b'nin göndermesi ile uygulanması gereken İİK. 356 uyarınca, alacaklının talebi ile kiracı hakkında haciz kararı verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu

KARAR

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki icra müdürlüğü işlemini şikayet uyuşmazlığından dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.Kararın şikayetçi üçüncü kişi tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine hükmedilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi üçüncü kişi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. ŞİKAYET


Şikayetçi üçüncü kişi şikayet dilekçesinde; İİK'nın 150/b maddesi kapsamında kira bedelinin icra dosyasına ödenmesi için taraflarına muhtıra gönderildiğini, muhtıranın iptali için şikayet yoluna gittiklerini ancak icra müdürlüğünce kira bedelinin ödenmediğinden bahisle haciz işlemleri yapılmasına karar verildiğini, ancak kiraya veren şirket ile yapmış oldukları ek protokol kapsamında ödenmesi gereken bir kira borcu olmadığı gibi kiralayandan alacaklı oldukları da açık olduğunu kaldı ki icra müdürlüğünce haciz tatbik edilmesine dair kararda alacak tutarınında yazılmadığını belirterek icra müdürlük kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Şikayet edilen alacaklı cevap dilekçesi sunmamıştır.III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile;... 10. İcra Müdürlüğünün 2014/1159 E. Sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi ile Alacaklı ... tarafından ... Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığını, ipotekli taşınmazlarda kiracı olarak bulunan şikayetçi ... Otelcilik Turizm Yatırım A.Ş.'ye alacaklının 07.01.2020 müdürlük havale tarihli talep dilekçesi ile İİK md. 150/b gereği muhtıra gönderilmesinin talep edildiğini, gönderilen muhtıraya karşılık 22.01.2020 tarihinde icra dosyasına itiraz dilekçesi sunulduğunu, alacaklının kira ödemelerinin icra dosyasına yapılması gerektiğine yönelik 150/b gereği sorumlulukları hatırlatılarak ihtar gönderilmesi talebinin müdürlüğün 30.01.2020 tarihli kararı ile reddedildiğini, kararın şikayet hususu yapılması üzerine, ... 25. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/376 E. 2021/2021 K. 24.02.2021 tarihli kararı ile, muhtıraya karşı her türlü şikayetin icra mahkemesine yapılması gerektiği, müdürlük dosyasına yapılan şikayetin sonuç doğurmayacağından bahisle, icra işlemlerine devam edilebilmesi için 30.01.2020 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasına karar verildiğini, kaldırma kararına istinaden talepte bulunulması üzerine 02.05.2021 tarihli müdürlük kararı ile tekrar İİK md. 150/b muhtırası gönderildiğini, kiracı/şikayetçinin icra dosyasına itiraz dilekçesi sunduğunu, müdürlüğün 18.05.2021 tarihli kararı ile itirazın incelenme yerinin İcra Mahkemesi olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verildiğini, bunun üzerine alacaklının kiracının muhtıranın gereğini yerine getirmediğinden bahisle haciz ihbarnamesi ve haciz işlemi uygulanmasını talep ettiğini, müdürlüğün 28.06.2021 tarihli kararı ile talebin kabulüne karar verildiğini, şikayetçi/kiracının muhtıranın iptaline yönelik ... 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/774 E. sayılı dosyasının tevzi formunu sunduğu, müzekkere yazılarak dosya ile ilgili herhangi bir tedbir kararının verilip verilmediğinin sorulmasına, verilen bir tedbir kararı bulunmaması halinde hacizlerin devamına karar verildiğinin, açık olduğunu, muhtıranın iptaline yönelik kiracı/şikayetçi tarafından açılan dava neticesinde ... 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/774 E. 2021/731 K. 02.07.2021 tarihli kararı ile, muhtıranın iptaline yönelik şikayetin reddine karar verildiğini, icra mahkemesi kararlarının infazı için kural olarak kesinleşmelerine gerek bulunmadığını, muhtıranın iptali için yapılan şikayetin ... 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/774 E. 2021/731 K. sayılı dosyasından evrak üzerinden reddine karar verildiğini, öncesinde herhangi bir tedbir kararı olmadığını, İİK md. 150/b'de 356. maddenin kıyasen uygulanacağının düzenlendiği, şikayetçinin dilekçesinde belirttiği üzere kira sözleşmesinin 7.1. maddesinde kira bedelinin 3.000.000 TL'nin altında kalmayacağının belirtildiğini buna göre gönderilen 89/1 ihbarnamelerinde bu miktarın yer aldığını, sonuç olarak muhtıra iptalinin söz konusu olmadığı ve müdürlüğün yukarıda anılan icra mahkemesi kararlarına istinaden işlem yaptığını gerekçe gösterere kşikayetin reddine karar verilmiştir.IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi üçüncü kişi istinaf başvurusunda bulunmuştur.B. İstinaf Sebepleri


Şikayetçi üçüncü kişi istinaf dilekçesinde; dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususları tekrarla İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile;kiracı şirket hakkında İİK.nun 150/b maddesi uyarınca kira paralarını icra dosyasına yatırması için muhtıra tebliğ edildiğine göre, adı geçen kiracı şirketin, bu tarihten sonra kira paralarını icra dosyasına ödemesi gerekeceğini, her ne kadar kiracı 3.kişinin, anılan yazıya yönelik şikayetini icra mahkemesine bildirmiş ise de, şikayetin reddedildiğinin açık olduğunu, bu durumda icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi gerekmediğinden ve İİK'nun 150/b maddesine göre, ipotekli taşınmaz kiracısına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesi, İİK'nun 159/1. madde kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp, ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde olduğundan, ipotekli taşınmazda kiracı olan 3.kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra dosyasına ödememesi nedeniyle İİK'nın 150/b maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 356.maddesine göre, alacaklının talebi ile kiracı hakkında haciz kararı verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile şikayetçi üçüncü kişinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi üçüncü kişi temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Şikayetçi üçüncü kişi, takip borçlusu şirket ile aralarında akdedilmiş olan hasılat paylaşımla kira sözleşmesinin ... ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/166 E.. sayılı dosyası kapsamında verilmiş olan iflas erteleme kararı dolayısıyla atanan kayyum onayı ile imzalandığını, kayyum onaylı ve ... ... 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/166 E. sayılı dosyasına sunulmuş olan sözleşmenin; “kiradan düşülemeyen yenileme masrafları bir sonraki yılın kirasından düşülecektir. kira dönemi sonunda veya fesih durumunda kiracı yenileme ile ilgili yaptığı ve mahsup edemediği miktarı tahsil edene kadar tesisi kiracı olarak çalıştırmaya devam edecektir...." hükmünü içerdiğini, şirket tarafından yapılmış olan tüm harcamaların otelin 5* otel standardında satılabilir ve işletilebilir hale gelmesi için bakım onarım, tadilat ve yatırım olmak üzere elzem ve zaruri olmasından ötürü yapıldığını, takip borçlusu ve kiraya veren şirketin ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/391 E. sayılı dosyası ile konkordato mühleti verilmesi talepli olarak dava açtığını ve mahkemeye sunulmuş olan konkordato projesinde ve mahkemece atanan komiser raporlarına da yansıdığı üzere 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerine mahsus olmak üzere kira bedelinde indirim yapılması hususunda mutabık kalınarak bahse konu döneme ilişkin kira bedelinin KDV dahil 1.500.000,00-TL olarak uygulanması hususunda takip borçlusu şirket ile aralarında 01.07.2020 tarihli " ... isimli tesisin kiralanmasına ilişkin 12.12.2018 tarihli sözleşmeye ek protokol akdedildiğini, kiralamaya konu otelin kısıtlamaların/yasaklamanın bitiş tarihinden sonra 01.06.2021 tarihinde hizmet vermeye başladığını, otelin açılış tarihinin 01.06.2021 olduğunu, şikayete konu icra müdürlüğü kararında her ne kadar alacaklı vekilinin haciz talebi kabul edilmiş ise de, haklarında fiilen uygulanacak ve/veya haciz ihbarnamesi gönderilecek olan borç tutarı belirlenlememesine rağmen, devamında Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankalara ve turizm acente şirketlerine 3.000.000,00 TL borç tutarı ile 89/1 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiğini, kira/hasılat paylaşım ödeme gününün gelmediğini ve doğmuş ve muaccel hale gelmiş bir kira/hasılat paylaşım ödemesinin hali hazırda bulunmadığını, bu sebeple müdürlük kararın kaldırılması gerektiğini, doğmamış ve muaccel hale gelmemiş bir kira/hasılat paylaşım ödemesinden ötürü kiralamaya konu otel de konaklama yapıldığından fiilen haciz bir yana bankalara veya acentelere gönderilmiş olan haciz ihbarnameleri sebebi ile otelin çalışmasının mümkün olmadığını ileri sürerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık İİK'nın 150/B maddesi kapsamında muhtıra gönderilmesi işlemine karşı şikayete ilişkindir.2. İlgili Hukuk


İİK md. 150/B3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi üçüncü kişinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,


Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page