top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

12. H.D.

2022/9044

Kararın Tarihi

Karar No

8 Mayıs 2023

2023/3148

İlgili Hukuk

İ.İ.K. (Genel Hükümler)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

2 Ekim 2023 20:38:19

ÖZET

Her ne kadar ilamda belirlenen alacak kalemlerine yasal faiz uygulanmasına hükmedilmiş ise de, davanın kamulaştırmasız el atma davası olması, kamulaştırmasız el atma davalarında kararın kesinleşmesinden itibaren Anayasa 46/son maddesi gereğince kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin talep edilmesinde ve bu talep gereğince icra emri düzenlenmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı

KARAR

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi


HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret


İLK DERECE MAHKEMESİ : Antalya 7. İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki icra memur muamelesini şikayet sebebiyle yapılan inceleme sonucunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.


Kararın şikayetçi borçlu belediye tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi borçlu belediye tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Şikayetçi borçlu belediye vekili isteminde; Antalya Genel İcra Dairesinin 2021/23639 Esas sayılı dosyasında asıl alacak bölümünde yer alan kamulaştırmasız el atma tazminatı kalemine 03.02.2021 tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz talep edildiğini, istenilen faizin takip dayanağı ilama aykırı olduğunu belirterek icra emrinin düzeltilmesini istemiştir.


II. CEVAP


Dosya üzerinden karar verildiği görülmekle dosya kapsamında cevap dilekçesi bulunmamaktadır.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; kamulaştırma bedelinin arttırılması ilamlarında olduğu gibi kamulaştırmasız el atma ilamlarında da ilamın kesinleştiği tarihe kadar geçen dönem için ilam uyarınca yasal faiz, kesinleşme tarihinden sonraki dönem için ise, 17.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4709 sayılı Kanunla Değişik Anayasa'nın 46/son maddesi hükmü uyarınca, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranının uygulanmasının doğru olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu belediye vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Takibe dayanak ilamda kamulaştırmasız el atma alacağının yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş olmasına rağmen, icra emrinin ilama aykırı olarak düzenlendiği, alacaklıların takibe dayanak ilamın yargılaması aşamasında en yüksek mevduat faizi talep ettikleri, başka bir talepte bulunmadıkları, İcra Müdürlüğünce yorum yoluyla mahkeme tarafından hükmedilmeyen faiz oranının şikayetçi taraftan alınmasına karar verilemeyeceği, ilamın aynen infazının zorunlu olduğu, 6847 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Yasa geçici 6. maddesinin 8. fıkrası gereğince yasal faiz uygulanması gerektiği, kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davalarının farklı usullere tabi olduğu, Anayasa 46/son maddesinin kamulaştırmasız el atma davalarının kapsamı dışında olduğu ileri sürülmüştür.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; her ne kadar şikayetçi tarafından şikayet dilekçesinde icra emrinin düzeltilmesi talep edilmiş, mahkemece bu yönde hüküm kurulmamış ise de, bu husus istinaf sebebi olarak gösterilmediğinden, HMK 355. maddesi gereğince bu sebebe ilişkin değerlendirme yapılmadığı, şikayetçinin ileri sürdüğü hususların bir kısmının takibe dayanak ilamın yargılaması aşamasında ileri sürülmesi gereken hususlar olduğu, İcra Mahkemesince bu hususların değerlendirilemeyeceği, her ne kadar ilamda belirlenen alacak kalemlerine yasal faiz uygulanmasına hükmedilmiş ise de, davanın kamulaştırmasız el atma davası olması, kamulaştırmasız el atma davalarında kararın kesinleşmesinden itibaren Anayasa 46/son maddesi gereğince kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin talep edilmesinde ve bu talep gereğince icra emri düzenlenmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, şikayetçi tarafın faiz oranına da itirazının bulunmadığı gerekçesiyle şikayetçi belediyenin istinaf başvurusunun HMK'nın 353-(1)-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu belediye vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


İstinaf başvuru dilekçesindeki itiraz sebeplerinin tekrar edildiği görülmüştür.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, icra emrinin ilama aykırı düzenlendiğine yönelik şikayet istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


1., 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, ...


2., İİK md.16/2,


3., Anayasa md.46/son,


3. Değerlendirme


1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi borçlu belediye vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,


Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


08.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page