top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

6. H.D.

2022/1628

Kararın Tarihi

Karar No

26 Nisan 2023

2023/1529

İlgili Hukuk

T.B.K. (Eser Sözleşmesi)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

15 Kasım 2023 01:31:01

ÖZET

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye inşaat değişikliği yapma yetkisi verilse bile bunun yüklenicinin başkasına ait bağımsız bölümleri daraltarak kendi dairesini genişletmesine onay verilmesi şeklinde anlaşılamayacağı, kat mülkiyetine geçilmiş, iskan ruhsatı alınmış olsa da eksik ve ayıplı işler tamamlanmadan sözleşmeye uygun teslim olgusundan bahsedilemeyeceği belirtilerek davalı yüklenicinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

KARAR

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi


SAYISI : 2021/621 E., 2021/1798 K.


DAVA TARİHİ : 05.06.2017


HÜKÜM : Esastan Red


İLK DERECE MAHKEMESİ : Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi


SAYISI : 2017/276 E., 2020/223 K.


Taraflar arasındaki aynen ifa davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında akdedilen Bursa 10. Noterliğinin 26/05/2015 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve 11/05/2016 tarihli düzeltme beyannamesi ile davalının 5 no.lu dubleks daireyi davacıya teslim etmeyi yüklendiğini ancak davalının daireyi sözleşmeye, yapı ruhsatına ve eki projeye aykırı olarak inşaa ettiğini, 1. kattaki odanın yapılmadığını, ebeveyn banyosunun ... ve projeden farklı mahalde yapıldığını, çatı katında olması gereken odanın ve terasın ... yapıldığını, ebeveyn banyosunun hiç yapılmadığını, 33 m² kullanım alanının eksiltildiğini belirterek, davalı tarafça hiç veya gereği gibi yapılmayan işlerin sözleşmedeki gibi ifasına, ayıbın ortadan kaldırılmasına ve sözleşme ekindeki projeye uygun hale getirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


II. CEVAP


Davalı asil cevap dilekçesinde özetle; dairenin projesine uygun olduğunu, sözleşmenin 12. maddesinde taşınmaz üzerinde değişiklik yapılabileceğinin ve taşınmaz malikinin de buna rıza göstereceğinin belirtildiğini, tespit dosyasında alınan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ve raporu kabul etmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacıya bırakılan 5 no.lu dubleks dairenin üst katına, projeye aykırı olarak fiili 7 no.lu bir daire kapısı açılarak dubleks dairenin üst katında ayrı bir daire oluşturulduğu, davacıya bırakılan dairenin kuzey yan duvarı her iki katta projeye nazaran güney yönüne kaydırılarak daire alanının toplam 31,59 m² küçültüldüğü, kazanılan alanın 6 nolu daire içine dahil olduğu, yapı ruhsatı eki mimari projeye aykırı imalatın projeye uygun hale getirilmesinin teknik ve statik açıdan mümkün olduğu, davalının sunduğu CD'ye kayıtlı projenin onaylı tadilat projesi olmadığı ve tadilat ruhsatının alınmadığı, davalının sözleşmede kendisine verilen yetki olduğunu iddia ettiği ''müteahhit proje aşamasında ve sonrasında bütün bağımsız ve ortak bölümlerde bağımsız bölüm numaraları ve metre karesinde değişiklik yapmak ve ilgili belediyece proje onayı aldıktan sonra da arsa malikinin onayı olmadan bağımsız bölüm ve ortak alanlarda dilediği şekilde tadilat ruhsatı yapma hakkına sahiptir'' ibaresinin davalının sunduğu proje ile örtüşmediği, davalının projeye uygun şekilde hareket etmediği anlaşıldığından davanın kabulü ile 5 no.lu dubleks bağımsız bölümdeki hiç yapılmayan veya gereği gibi yapılmayan işlemlerin sözleşmedeki gibi davalı tarafından aynen ifasına, ayıbın ortadan kaldırılarak sözleşme ekindeki projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı yüklenici vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davalı yüklenici vekili istinaf dilekçesinde özetle; sözleşme ile değişiklik ve tadilat yapma yetkisi verildiğini, taşınmaz üzerinde yapılan değişiklerin sözleşme ve hukuka uygun olduğunu, bu hususta yetki verip sonrasında dava açılmasının kötüniyetli olduğunu, ayıplı ifa kabul edilemeyeceğini, binanın kat mülkiyet izninin alındığını, aynen ifa kararının infazının güç ve masraflı olduğunu, hükmün infazı halinde 6 no.lu bağımsız bölümde oturan kiracının mağdur olacağını, zararın giderilmesi teklifinin davacı tarafından kabul edilmediğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile 5 no.lu bağımsız bölümün 04.12.2015 tarihli yapı ruhsat eki mimari projede gösterildiği, mimari projenin düzeltme protokolünden önce düzenlenmiş ve onaylanmış olduğu hususu dikkate alındığında, protokolde geçen 5 no.lu dubleks dairenin konum ve alanının taraflarca bilindiği ve kabullenildiği, buna rağmen davacıya bırakılacak bağımsız bölümü üst katta 18,59 m² alt katta 13,10 m² olmak üzere 31,59 m² alan eksik inşa ederek kendi dubleksini genişleten yüklenicinin ağır kusurlu olduğu, sözleşmede yükleniciye inşaat değişikliği yapma yetkisi verilse bile bunun yüklenicinin başkasına ait bağımsız bölümleri daraltarak kendi dairesini genişletmesine onay verilmesi şeklinde anlaşılamayacağı, kat mülkiyetine geçilmiş, iskan ruhsatı alınmış olsa da eksik ve ayıplı işler tamamlanmadan sözleşmeye uygun teslim olgusundan bahsedilemeyeceği belirtilerek davalı yüklenicinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı yüklenici vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davalı yüklenici vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ile değişiklik ve tadilat yapma yetkisi verildiğini, taşınmaz üzerinde yapılan değişiklerin sözleşme ve hukuka uygun olduğunu, bu hususta yetki verip sonrasında dava açılmasının kötüniyetli olduğunu, ayıplı ifa kabul edilemeyeceğini, binanın kat mülkiyet izninin alındığını, aynen ifa kararının infazının güç ve masraflı olduğunu, hükmün infazı halinde 6 no.lu bağımsız bölümde oturan kiracının mağdur olacağını, zararın giderilmesi teklifinin davacı tarafından kabul edilmediğini, nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin ve harç ikmali yaptırılmadan hüküm kurulmasının hatalı olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davacıya isabet eden bağımsız bölümde bulunan eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi, edimin sözleşme ekindeki projeye uygun şekilde aynen ifası istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369 ncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 nci maddeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 125 nci maddesi ile 470 ve devamı maddeleri.


3. Değerlendirme


1. Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun 371 nci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre ve özellikle istinaf başvuru dilekçesinde ileri sürülmeyen hususların temyiz yargı yolu aşamasında ileri sürülemeyeceğinin tabii bulunmasına göre usul ve kanuna uygun olup davalı yüklenici vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeple;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


26/04/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page