top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

11. H.D.

2022/1535

Kararın Tarihi

Karar No

9 Mart 2023

2023/1470

İlgili Hukuk

Sınai Mülkiyet Kanunu

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

26 Kasım 2023 23:21:27

ÖZET

"harbim" ibaresi ile davacıya ait ‘’BİM’’ asıl unsurlu markalar ile dava konusu markanın ortalama tüketiciler nezdinde tarafların markaları arasında görsel, işitsel ve anlamsal olarak iltibas tehlikesine yol açacak derecede bir benzerliğin varlığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR

MAHKEMESİ : Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi


HÜKÜM : Ret


Taraflar arasındaki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.


Mahkeme kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin "BİM" ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının müvekkili markalarıyla iltibasa sebep olabilecek derecede benzer olan "harbim" ibareli markasını tescil için davalı Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPMK) başvuruda bulunduğunu, 2011/75096 numarasını alan başvurunun marka bülteninde yayınlanmasını müteakip TPMK nezdinde başvuruya itiraz ettiklerini, ancak itirazların önce Markalar Dairesince nihai olarak da YİDK tarafından reddedildiğini, kurum kararının yerinde olmadığını, zira markaların ibaresel olarak benzemesinin yanında kapsamlarında bulunan emtialar bakımından da örtüştüğünü, bu durumun iltibasa sebep olacağını, ayrıca müvekkili markalarının tanınmış olmasının da etkileyeceğini ileri sürerek dava konusu YİDK kararının iptalini, davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep etmiştir.


II. CEVAP


1.Davalı TPMK vekili cevap dilekçesinde; YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


2. Davalı şirket vekili cevap dilekçesinde; müvekkili şirketin "HARBİM" markasının yanı sıra "HARBİ" ve "HARBY" markalarının da tescil sahibi olduğunu, müvekkilinin bu markaları uzun yıllardır ticarette kullandığını ve yüksek ayırt edicilik kazandırdığını, BİM" ve "HARBİM" ibarelerinin birbirinden farklı markalar olarak algılanacağını savunarak davanın reddini istemiştir.


III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ


A. Mahkemece Verilen Karar


Mahkemece 24.05.2016 tarih, 2014/304 E. ve 2016/146 K. sayılı kararı ile taraf markaları arasında ibaresel olarak benzerlik bulunduğunu, bu nedenle markalar arasında örtüşen 03 ve 16 ncı sınıftaki emtialar yönünden iltibas tehlikesi bulunduğu, ancak 05 inci sınıftaki emtialar bakımından ise söz konusu sınıfın ilgili tüketici kitlesinin uzman tüketici olan doktor, eczacı, diş hekimi, ilaç mümessilleri olduğu, bu nedenle dava konusu ibareler arasında iltibas ihtimalinin bir kısım ürünler yönünden mevcut olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekilince temyiz edilmiştir.


B. Bozma Kararı


Dairemizin 18.10.2018 tarih, 2017/333 E. ve 2018/6480 K. sayılı kararıyla ortalama tüketiciler nezdinde tarafların markaları arasında görsel, işitsel ve anlamsal olarak iltibas tehlikesine yol açacak derecede bir benzerliğin bulunmadığına, davanın tümüyle reddine karar verilmesi gerektiğine işaret edilerek karar bozulmuştur.


C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar


Mahkemenin 23.01.2021 tarih, 2020/269 E. ve 2021/71 K. sayılı kararı ile "harbim" ibaresi ile davacıya ait ‘’BİM’’ asıl unsurlu markalar ile dava konusu markanın ortalama tüketiciler nezdinde tarafların markaları arasında görsel, işitsel ve anlamsal olarak iltibas tehlikesine yol açacak derecede bir benzerliğin varlığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


IV. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; emtialar arasında iltibas ihtimali olduğunu, aynı sınıf mal ve hizmetler bakımından kullanılacağı, karıştırılma riski bulunduğu, seri marka imajı oluşabileceğini, benzerlik bulunmadığını belirterek kararın bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, YİDK kararının iptalinin gerekip gerekmediği hususuna ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi.


3. Değerlendirme


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.


V. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA,


Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,


Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,


09.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page