top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

11. H.D.

2022/1531

Kararın Tarihi

Karar No

15 Mart 2023

2023/1564

İlgili Hukuk

İ.İ.K. (İtirazın İptali Davası)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

26 Kasım 2023 23:39:04

ÖZET

Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 30.09.2014 tarih, 2014/9150 E. ve 2014/14338 K. sayılı kararı ile dava konusu faturalara konu malların, davalı yanca teslim alındığının davalının kabulünde olduğu, malların ayıplı ya da eksik teslim edildiğinin veya bedelinin ödendiğine dair ispat külfetinin davalı tarafa ait olduğu, Mahkemece davalının savunmasında bildirdiği hususlardaki delilleri sorularak inceleme yapılması gereğine işaret edilerek bozulmuştur.

KARAR

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi


HÜKÜM : Davanın kabulüTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.


Mahkeme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirketin yurt dışında mukim ihracatçı olduğunu, davalı şirketin siparişi üzerine icra takibine konu faturalara konu emtianın gönderildiğini, bunlardan kaynaklanan bakiye 10.378,05 Amerikan doları alacağın tahsili amacıyla icra takibine başlandığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek haksız itirazın iptali ile %40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacı şirketle ticari ilişkilerinin bulunduğunu, borçlarının olmadığını, icra takibine konu faturalardaki cihazların bir kısmının eksik ve kusurlu olarak teslim edildiğini, bir kısmının ise hiç teslim edilmediğini, davacının fatura kesmesinin borçlu olduklarını göstermediğini, malın usulüne uygun olarak teslim edildiğinin ispatlanması gerektiğini savunarak açılan davanın reddi ile %40'tan aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesini istemiştir.


III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ


A. Mahkemece Verilen Karar


Mahkemenin 28.10.2013 tarih, 2010/718 E. ve 2013/548 K. sayılı kararı ile taraflar arasında akdi ilişki bulunmadığı, takibe dayanak faturalardaki eşyanın giriş beyannamesi kapsamında ithal edildiğine ilişkin delile rastlanmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.


B. Bozma Kararı


Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 30.09.2014 tarih, 2014/9150 E. ve 2014/14338 K. sayılı kararı ile dava konusu faturalara konu malların, davalı yanca teslim alındığının davalının kabulünde olduğu, malların ayıplı ya da eksik teslim edildiğinin veya bedelinin ödendiğine dair ispat külfetinin davalı tarafa ait olduğu, Mahkemece davalının savunmasında bildirdiği hususlardaki delilleri sorularak inceleme yapılması gereğine işaret edilerek bozulmuştur.


C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar


Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı şirket yetkilisince, davalı yana satılıp teslim edilen emtia ile ilgili taraflarına takip konusu yapılan faturalardan kaynaklı bakiye alacağın ödenmediği hususunda usulünce yemin eda edildiği, davalının ticari defter ve kayıtlarını bilirkişi incelemesine sunmadığı, davalının malların ayıplı ya da eksik teslim edildiğini veya bedelinin ödendiği savunmasını da ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının itirazının iptali ile takibin devamına, asıl alacağın %20'si tutarındaki icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.


IV. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; Mahkemece istinabe yolu ile Amerika makamları nezdinde yaptırılan yeminin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda belirtilen şekilde uygun bir kimlik tespiti yapılmadığını ve yemin veren kişinin istinabe yolu ile yeminine başvurulan kişinin şirket yetkilisi olup olmadığının tetkik edilemediğini, dolayısıyla yeminin usule uygun olmadığını, davacı şirketin ticareti terk ettiğini, bir başka firma tarafından satın alınmak suretiyle ortadan kalktığını, dolayısıyla yetkilisinin yemin veren ...olmadığını, Mahkemeye sunulan evrakın resmi makamlarca onaylı tercümeler olmadığını, Mahkemece bozma ilamının hatalı yorumlandığını, bozma kararının davacı lehine kazanılmış hak şeklinde yorumlanmasının hatalı olduğunu, müvekkiline ait ticari defterler incelenmeden karar verildiğini belirterek kararın bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67 nci maddesi.


3. Değerlendirme


Dosyadaki yazılara, Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.


V. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA,


Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,


Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,


15.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page