top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

7. H.D.

2022/1467

Kararın Tarihi

Karar No

11 Mayıs 2023

2023/2497

İlgili Hukuk

Miras Hukuku

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

20 Eylül 2023 20:44:19

ÖZET

TMK'nın 510’uncu maddesindeki açık düzenleme karşısında, davacı mirasçının davalıların mirasçılıktan çıkarılmalarını talep hakkı, başka bir söyleyişle taraf sıfatı (aktif husumeti) bulunmadığı, mirasçılıktan çıkarma işleminin yalnızca ölüme bağlı tasarrufla yapılabileceği ve dava yoluyla yapılmasının mümkün olmadığı

KARAR

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi


İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 10. Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki mirasçılıktan çıkarma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince taraf sıfatı yönünden davanın reddine karar verilmiştir.


Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma talebi davanın niteliği gereği reddedilerek; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; annesi ...'ın 06/03/2018 tarihinde vefat ettiğini, geriye mirasçı olarak müvekkili ve davalıların kaldığını, davalıların muris ...'a ve babalarına özellikle babaları ....ın geçirdiği rahatsızlık sonrası kabullenilemeyecek tavır ve davranışlar sergilediklerini, bu durumun yargılama sırasında gerek tanık beyanları, gerekse murise ait ses kayıtlarıyla ve dava dosyaları ile açıkça ortaya çıkacağını, davalıların murisleri ...'a karşı aile yükümlülüklerine uygun davranmadıklarını, murise eziyete varan tavır ve davranışlar sergilediklerini, bu nedenlerle davalıların muris ...'ın mirasçılığından çıkartılmasına karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının müvekkillerinin mirastan ıskatını talep ettiğini, ancak mirastan ıskat başlıklı TMK'nın 510 uncu maddesinde "Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir..." şeklinde düzenleme yapıldığını ve hükümden anlaşıldığı üzere mirastan çıkarma tasarrufunda ancak mirasbırakanın bulunabileceğini, bu hükümden referansla haksız ve usule aykırı açılan bu davanın taraf sıfatı yokluğu sebebiyle reddedilmesi gerektiğini, mirastan ıskat veya mirastan yoksunluk bakımından şartların oluşmadığını, müteveffanın ölümüyle ilgili savcılık nezdinde düzenlenmiş soruşturma veyahut suç duyurusu bulunmadığını, davacının savcılığa bulunduğu suç duyurusu hakkında adli tıp raporunda müteveffa ...'ın ölüm nedeni normal ölüm (beyin kanamasına bağlı olarak) şeklinde belirttiğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, müvekkillerinin aile yükümlülüklerini yerine getirdiklerini hem de annelerine destek olduklarını, davacının iddiaları ile de sarsıldıklarını belirterek davanın reddini talep etmiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davanın TMK'nın 510 uncu maddesi uyarınca, tarafların miras bırakanı ...'ın mirasçılığından çıkarılması talebine ilişkin olduğu, TMK'nın 510 uncu maddesine göre mirasçılıktan çıkarma işleminin mirasbırakan tarafından ve bir ölüme bağlı tasarrufla yapılacağının düzenlendiği, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davacı vekili istinaf dilekçesinde; verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, müvekkilin annesi olan müteveffa ...'ın, uzun süren ağır bir hastalık döneminin sonrasında meydana gelen birtakım şüpheli olaylar sonucu vefat ettiğini, ağır bir kemoterapi tedavisi sonrasında davalıların yanında iken nasıl olmuş ise sokakta düştüğünü ve başını çarptığını, yanında birden fazla kişi var iken yaşlı ve ağır kanser hastası bir kadının nasıl ve ne sebeple düştüğü halen aydınlatılmadığını, müteveffanın ölümü aydınlatılamamış olup bu konudaki araştırmalarının devam ettiğini, ...'ın düşme sonrası eve getirildiğini, eve getirildiğinde kafasında şişlik fark edildiğini, bu sebeple de Bahçelievler Özel .... Hastanesi'ne götürüldüğünü, hastanede çok kısa bir süre kaldığını, yine davalılar tarafından eve getirildiğini, bu bakımdan da aydınlanmamış hususlar olduğunu, zira ...'ın kimin isteği veya onayıyla hastaneden çıkarıldığının taraflarınca bilinmediğini, öte yandan ... eve geldikten çok kısa bir süre sonra beyin kanaması geçirerek vefat ettiğini, ...'ın hastaneden çıkarılmasının sebebi taraflarınca soruşturulmaya başlandığını, 10/01/2020 tarihinde hastaneye yazılı müracaatta bulunulduğunu, başvurularından bu yana 3 hafta geçmesine rağmen halen hastaneden yazılı veya sözlü bir cevap verilmediğini, ...'ın ölümünde aydınlatılmamış birçok noktanın mevcut olduğunu, ölümündeki kasti veya ihmali hareketler tespit edilmemiş iken davalarının reddine karar verilmesinin öncelikle vicdana, sonra hukuk kurallarına ters düştüğünü, hayatta olsa idi böyle bir dava açma ihtimali olan bir kişi sırf vefat ettiği için hak kaybına ve haksızlığa uğradığını bildirerek kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile TMK'nın 510 uncu maddesindeki açık düzenleme karşısında, davacı mirasçının davalıların mirasçılıktan çıkarılmalarını talep hakkı, başka bir söyleyişle taraf sıfatı (aktif husumeti) bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler ile Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz etmiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, davanın reddi kararının eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.


2. İlgili Hukuk


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 510 uncu maddesinde; "Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:


1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse." düzenlemesi yer almaktadır.


3. Değerlendirme


1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usûl ve kanuna uygun olup; mirasçılıktan çıkarma işleminin yalnızca ölüme bağlı tasarrufla yapılabileceği ve dava yoluyla yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeple


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


11.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page