top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

5. H.D.

2022/12480

Kararın Tarihi

Karar No

16 Şubat 2023

2023/1279

İlgili Hukuk

Kamulaştırma

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

22 Kasım 2023 22:19:29

ÖZET

Tespit edilen kamulaştırma bedelinden, acele kamulaştırma dosyasında depo edilen 391.100 TL'nin mahsubu ile bakiye 276.911,72 TL bedel için yasal faize hükmedilmesi gerekirken maddi hata ile 391.100 TL'lik bedel için yasal faize hükmedilmesi bozmayı gerektirir. Ne var ki bu hataların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekir.

KARAR

MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi


KARAR : Esastan Ret/ Düzeltilerek Yeniden Esas Hakkında Verilen Karar


İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 4. Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun (2942 sayılı Kanun) 10 uncu maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasında yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacı idare vekilinin başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak düzeltilerek, yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı idare vekili dava dilekçesinde özetle; Konya ili, ... ilçesi, ... Mahallesi 1127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın müvekkili idare adına tescilini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmaz için acele kamulaştırma dosyasında yapılan emsal mukayesesinin hatalı, belirlenen bedelin düşük olduğunu belirterek, taşınmazın piyasa rayiç değerinin araştırılarak buna göre karar verilmesini talep etmiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davanın kabulüne ve kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalıya ödenmesine, dava konusu taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


1. Davacı idare vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmaz için belirlenen bedelin yüksek olduğunu, emsal alınan taşınmazın dava konusu taşınmaz ile benzer niteliklere sahip olmadığını, emsal karşılaştırmasının kanunun aradığı şartlara uygun olarak yapılmadığını ileri sürmüştür.2. Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; aynı bölgedeki diğer taşınmazlara ilişkin kesinleşen kamulaştırma davalarında tespit edilen birim bedellerin dava tarihine endekslenmesinde ulaşılan sonuca göre dava konusu taşınmaz için belirlenen birim bedelin düşük olduğunu, taşınmaz üzerindeki dükkanların diğer dükkanlardan farklı olarak tren garı çevresinde yer alan tek otel ile aynı binada yer aldığından diğer dükkanlara göre daha değerli olması gerektiğini ileri sürmüştür.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinin 2942 sayılı Kanun'un değerlendirmeye ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil etmediği ve üzerindeki yapının değerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre tespit edilmesinin uygun olduğu, değerlendirmede esas alınan emsal taşınmaz satışının aynı bölgedeki kesinleşen kamulaştırma davalarında kullanıldığı ve belirlenen metrekare birim bedelinin de bu davalarda belirlenen metrekare birim bedelleri ile uyumlu olduğu belirtilerek, taraf vekillerince yapılan istinaf başvurusunun davalı yönünden esastan reddine, davacı idare yönünden kabulü ile faiz başlangıç tarihine ilişkin bent düzeltilerek yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


1. Davacı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar etmiştir.


2. Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar etmiş, ayrıca faize ilişkin kurulan hükmün hatalı olduğunu belirtmiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukukî Nitelendirme


Uyuşmazlık, temel olarak davacı idare ile davalı tapu maliki arasında kamulaştırma bedelinin tespiti istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.


2. 2942 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası, 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları.


3. Değerlendirme


1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı vekilinin tüm, davacı idare vekilinin aşağıdaki paragrafın kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.2. Tespit edilen kamulaştırma bedelinden, acele kamulaştırma dosyasında depo edilen 391.100 TL'nin mahsubu ile bakiye 276.911,72 TL bedel için yasal faize hükmedilmesi gerekirken maddi hata ile 391.100 TL'lik bedel için yasal faize hükmedilmesi bozmayı gerektirir.


Ne var ki bu hataların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


1. Davalı tarafın tüm, davacı tarafın diğer temyiz itirazlarının reddine,


2. Davacı tarafın Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz itirazının kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "276.911,72" sayısının hükümden çıkartılmasına, yerine "391.100,00" sayısının yazılmasına, aynı bentte yer alan "391.100,00" sayılarının hükümden çıkartılarak, yerlerine ayrı ayrı "276.911,72" sayısının yazılması suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA,


Davacı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine,


Davalıdan peşin alınan temyiz harcının Hazineye irat kaydedilmesine,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,16.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page