top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

15. H.D.

2019/2385

Kararın Tarihi

Karar No

25 Eylül 2019

2019/3619

İlgili Hukuk

T.B.K. (Eser Sözleşmesi)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

13 Ekim 2023 15:27:47

ÖZET

TMK 692. maddesine göre: “ paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, ...olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.” Bu hükme göre; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ve ona bağlı olarak gecikme tazminatı isteminin geçerli olabilmesi için, tüm paydaşların sözleşmeye katılmış olması gerekir. Mahkemece bu hususun öncelikle araştırılarak, tüm maliklerce sözleşme imzalanmış olması halinde davanın esasının incelenmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

KARAR

Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan, arsa sahibinin yükleniciden gecikme tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.


Davacı vekili müvekkili ile davalı kooperatif arasında, İskenderun 2. Noterliği'nin 03.06.1996 tarih 10827 yevmiye nolu ve ek 30.12.1996 tarih ...yevmiye nolu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmelere göre maliki bulunduğu İskenderun ... köyü 316 parselde payı karşılığında inşaat yapılarak 2 adet dubleks daire verilmesinin kararlaştırıldığını, yapılan ifraz tevhitler sonucunda oluşan 1987, 1988, 1989 1991, 1992 parsellerde tarafların paydaş olduklarını, 1994 parselin müstakilen davalıya kaldığını, sözleşmeye göre inşaatın 25.05.1999 tarihinde anahtar teslimi yapılması, gecikme halinde her daire için aylık 250 TL kira tazminatı ödenmesi gerektiğinden, 86 ay geçmesine rağmen teslim edilmeyen daireleri için 43.000,00 TL'nin teslimi gereken 25.05.1999 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı tebligata rağmen duruşmalara gelmemiş cevap da vermemiştir.


Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, yüklenicinin edimini yerine getirmediği, inşaatın halen bitirilmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.


Taraflar arasında düzenlendiği anlaşılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, davacının 4819 m2 yüzölçümlü 316 parselde, paydaşı olduğu 2410 m2 lik paya karşılık düzenlendiği, bilahare bitişik 862 parsel ile tevhid edilip, 1983 parsel numarasını alan bu parselin ifrazen, 1984 ila 1994 parsellere gittiği görülmektedir.Dosya kapsamına göre; bu parsellerde davacı ile birlikte dava dışı parsel maliklerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. TMK 692. maddesine göre: “ paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, ...olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.”


Bu hükme göre; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ve ona bağlı olarak gecikme tazminatı isteminin geçerli olabilmesi için, tüm paydaşların sözleşmeye katılmış olması gerekir. Mahkemece bu hususun öncelikle araştırılarak, tüm maliklerce sözleşme imzalanmış olması halinde davanın esasının incelenmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz talebinin kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page