top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

3. H.D.

2017/7997

Kararın Tarihi

Karar No

15 Mayıs 2019

2019/4565

İlgili Hukuk

T.B.K. (Kira Sözleşmesi)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

24 Temmuz 2023 19:49:12

ÖZET

Sözleşmede kira artış şartı varsa ihtara gerek olmadan tespiti istenilen dönemin sonuna kadar dava açılabileceği, artış şartı yoksa dönem başlamadan 30 gün önce açılan davanın dava dilekçesinin tebliğ ettirilmesi ya da ihtarla kiranın artırılacağının ihtar edilerek dönem başlamadan 30 gün önce bu ihtarın tebliği ile davanın dönem sonuna kadar açılması gerektiği.

KARAR

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ



Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:



Y A R G I T A Y K A R A R I



Davacı, davalı kiracı ile aralarında geçerli 01/07/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca ödenmekte olan kira bedelinin emsallerine göre düşük kaldığını belirterek aylık kira bedelinin 01/03/2014 tarihi itibariyle 7.000 TL olarak tespitini talep etmiştir.


Davalı, davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, dava konusu kiralananın kira bedelinin 01/03/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hak ve nesafet kuralları gereğince aylık brüt 4.500.-TL olarak tespitine karar verilmiş; Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.


1-) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2-) Taraflar arasında 01/07/2009 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.


TBK'nın 345. maddesinde “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.” hükmüne yer verilmiştir. Yani sözleşmede kira artış şartı varsa ihtara gerek olmadan tesbiti istenilen dönemin sonuna kadar dava açılabileceği, artış şartı yoksa dönem başlamadan 30 gün önce açılan davanın dava dilekçesinin tebliğ ettirilmesi ya da ihtarla kiranın artırılacağının ihtar edilerek dönem başlamadan 30 gün önce bu ihtarın tebliği ile davanın dönem sonuna kadar açılması gerekir.


Somut olayda; taraflar arasında geçerli kira sözleşmesinde uzayan dönemler için kira bedelinin ne şekilde arttırılacağı hususu düzenlenmemiş olduğundan, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 01/07/2009, dava tarihinin ise 27/02/2014 olduğu dikkate alındığında davacının en erken 01/07/2014 tarihi itibariyle kira bedelinin tespitini talep etme hakkı bulunmaktadır. Mahkemece, 01/07/2014 tarihi itibariyle kira bedelinin tespitine hükmedilmesi gerekirken bu tarihten önceki dönemi de kapsar şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 15/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page