top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

19. H.D.

2016/11600

Kararın Tarihi

Karar No

7 Şubat 2018

2018/441

İlgili Hukuk

İ.İ.K. (Menfi Tespit Davası)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

7 Kasım 2023 21:51:45

ÖZET

Davacı Asilin İmza İçin İsticvap Edilmek Üzere Duruşmaya Çağırılması Hazır Olan Tarafların Önünde Takip Konusu Bono Aslı Kendisine Gösterilip İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığı Sorulup Kabul Etmezse Huzurda Medarı Tatbik İmza Örnekleri Alınıp Daha Sonra Tarafların Gösterdiği Yerlerden Getirtilen Diğer Medarı Tatbik İmza Örnekleri İle Birlikte Grafolojik Rapor Alınması Gereği

KARAR

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- K A R A R -


Davacı vekili, davalının davacı hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlattığını, ancak takibe konu bonodaki imzanın davacıya ait olmadığını ileri sürerek davacının borçlu bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiş, daha sonra davacı tarafından icra korkusu altında ödendiğini belirterek, istirdata dönüştüğünü beyan etmiştir.


Davalı vekili, davalının davacıya hayvan sattığını, buna istinaden dava konusu senedin davacı tarafından imzalanarak davalıya verildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.


Mahkemece toplanan delillere göre; dava konusu bonoda yer alan keşideci imzasının davacıya ait olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla davacının bonoya ilişkin sorumluluğunun bulunmadığı,takip aşamasında tahsilat yapılmış olması sebebiyle davanın istirdat davasına dönüştüğü, bunun yanında tarafların birbirlerinden talep ettikleri tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile 43.000,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Davacının dava konusu bonodaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 23.01.2014 tarihli celsede taraf vekillerinin huzuru ile duruşma yapıldıktan sonra 1 nolu ara kararı ile davacının huzurda imza örneklerinin alınmasına karar verilmiş ise de daha sonra alınan imza örneği tutanağında hakim ve katip imzası bulunmakla birlikte bunun duruşmada tarafların huzurunda yapılmadığı, ara karar ile duruşmadan sonra yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum imza incelemesi usulüne aykırı olduğu gibi alınan rapora yönelik olarak davalı itirazına konu olmuştur. Usule aykırı tahkikata dayalı karar verilemez. Mahkemece yapılacak iş davacı asilin imza için isticvap edilmek üzere duruşmaya çağırmak, hazır olan tarafların önünde takip konusu bono aslı kendisine gösterilip imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup kabul etmezse huzurda medarı tatbik imza örnekleri alınıp daha sonra tarafların gösterdiği yerlerden getirtilen diğer medarı tatbik imza örnekleri ile birlikte grafolojik rapor alınmaktan ibarettir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazları ile davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde taraflara iadesine, 07/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page