top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

11. H.D.

2022/943

Kararın Tarihi

Karar No

11 Temmuz 2023

2023/4354

İlgili Hukuk

T.T.K. (Şirketler Hukuku)

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

29 Eylül 2023 14:16:14

ÖZET

6102 sayılı Kanun'un 556 ncı maddesinde ise zarara uğrayan şirketin iflası halinde tazminatın şirkete ödenmesinin şirket alacaklıları tarafından da talep edilebileceğinin düzenlendiği, iflas hali dışında alacaklının dolayısı ile zarar nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dayalı tazminat davası açamayacağından davacı alacaklı tarafından iflas halinde olmayan B. Spor Hizmetleri Yatırım İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti yöneticileri hakkında dolaylı zararları nedeniyle dava açma hakları bulunmadığından ve dolaylı zarar niteliğindeki talep edilen tazminatın B. Spor Hizmetleri Yatırım İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.'ne ödenmesinin istenilmesi gerekirken davacıya ödenmesinin talep edilmesi nedeniyle davanın reddine, şirket yöneticilerine karşı açılmış olan işbu davada husumet yönetilmeyen şirketin borca batıklığının tespitine ilişkin davanın da reddi hakkında

KARAR

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi


SAYISI :2019/1788 Esas, 2021/1438 Karar


HÜKÜM : Ret


İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi


SAYISI : 2018/955 E., 2019/460 K.


Taraflar arasındaki şirketin borca batıklığının tespiti ve tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.


Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı şirket tarafından Bakırköy 16. İcra Müdürlüğünün 2018/2071 E. sayılı dosyası ile borçlu Boras Spor Hizmetleri Yat. İnş. ve Tur. Tic. Ltd. Şti. aleyhine toplamda 288.787,82 TL ile 1.158,85 USD asıl alacak üzerinden icra takibi başlatıldığını, borçlu şirketin borca batık olduğu anlaşılmasına rağmen şirket müdürleri tarafından hem şirketin iflasının istenilmediğini hem de ticaretin usulsüz olarak terk edildiğini bunun sonucunda davacı şirketin tahsil kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılarak zarara uğratıldığını, borçlu şirket müdürleri iflas veya konkordato talep etseler idi iflas ve konkordato prosedürlerine göre davacının da diğer alacaklılar gibi tatmin edilebilecek olduğunu ileri sürerek borçlu şirketin borca batıklığının tespiti ile meydana gelen zararların şirket müdürlerinin hukuki sorumluluğu çerçevesinde tazminine karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Davalılar ... ve ... vekili cevap dilekçesinde; davanın zamanaşımı süresi dolduktan sonra açıldığını, belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını, davacı şirketin herhangi bir zararının bulunmadığını, davalıların herhangi bir kusurlarının da bulunmadığını, davacı şirketten alınan spor malzemeleri nedeniyle toplamda 475.000,00 USD gibi yüksek bir miktarda ödeme yapıldığını, icra takibine konu borcun kur farkı faturası olduğunu, olağanüstü ekonomik durumlardan kaynaklı oluşan kur farkını davalıların görememiş olmasının kusur olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı ... cevap dilekçesinde; Boros Spor Hizmetleri Yat. İnş. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.'ndeki işinden 08.09.2017 tarihinde ayrıldığını, 28.10.2017 tarihinden bu yana Agrodan Dan. Ltd. Şti.'nde çalışmakta olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı alacaklının zararının dolayısı ile zarar niteliğinde olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) 555 inci maddesi uyarınca yansıma zarar niteliğindeki davacı şirketin uğradığı zararın tazminini ancak şirket ve her bir pay sahibinin isteyebileceği, söz konusu tazminatın da şirkete ödenmesinin talep edilmesi gerektiği, 6102 sayılı Kanun'un 556 ncı maddesinde ise zarara uğrayan şirketin iflası halinde tazminatın şirkete ödenmesinin şirket alacaklıları tarafından da talep edilebileceğinin düzenlendiği, iflas hali dışında alacaklının dolayısı ile zarar nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna dayalı tazminat davası açamayacağından davacı alacaklı tarafından iflas halinde olmayan Boras Spor Hizmetleri Yatırım İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti yöneticileri hakkında dolaylı zararları nedeniyle dava açma hakları bulunmadığından ve dolaylı zarar niteliğindeki talep edilen tazminatın Boras Spor Hizmetleri Yatırım İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.'ne ödenmesinin istenilmesi gerekirken davacıya ödenmesinin talep edilmesi nedeniyle davanın reddine, şirket yöneticilerine karşı açılmış olan işbu davada husumet yönetilmeyen şirketin borca batıklığının tespitine ilişkin davanın da reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 6102 sayılı Kanun'un 553 üncü maddesinde "kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar" düzenlemesinin yer aldığını, kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin alacaklılara karşı verdikleri zarardan açıkça sorumlu olduklarını, İlk Derece Mahkemesinin bilirkişi görüşüne başvurmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verdiğini, yönetim kurulu üyelerinin şirketin borca batıklığını tespit etmeleri halinde durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirmesi ve iflasını istemesi gerektiğini ancak yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmeyerek bu doğrultuda şirketin zarara uğramasına sebebiyet verdiklerini belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığından davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesindeki sebepleri tekrar ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, şirket yöneticilerinin sorumluluğuna dayalı tazminat ve şirketin borca batıklığının tespiti istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci, 376 ncı ve 553 üncü maddeleri.


3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


11.07.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page