top of page

SAYIŞTAY KARARI

Dairesi

Esas No

Temyiz Kurulu

47121

Kararın Tarihi

Karar No

11 Ocak 2023

52966

İlgili Hukuk

Belediyeler ve Bağlı İdareler

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

22 Ekim 2023 22:33:01

ÖZET

Belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor hizmetlerini yapabilir ve gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla sadece amatör spor kulüplerine ayni ya da nakdi yardımda bulunabilirler. Ancak Belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ya da nakdi yardım yapması mümkün değildir. Sorumluların dilekçelerinde, profesyonel spor kulübünden herhangi bir kombine bilet alımı yapılmadığı, ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli özel bir şirketten kombine bilet alındığı ve bu alımın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü maddesinin (a) ve (b) bendine uygun olduğu belirtilmektedir. Dosya ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde, 15 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden, ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli şirketin ticaret siciline kayıtlı 5 ortağından en büyük paya (%99.9) sahip olan ortağının ... Spor Kulübü Derneği olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonundaki bilgilere göre de ... Spor Kulübü, 1. Ligde bulunan profesyonel bir spor kulübüdür. Bu çerçevede, kombine bilet alımının, anılan Spor Kulübüne destek sağlamak amaçlı olduğu aşikârdır. Bu itibarla, sorumlunun karar düzeltilmesine ilişkin talebinin reddi ile 68 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine ilişkin 08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu ilamının düzeltilmesine mahal olmadığına

KARAR

Konu: Profesyonel bir spor kulübüne destek sağlamak amacıyla kombine bilet alınması.68 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile, Belediyenin Profesyonel spor kulübüne yardım amacıyla ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş’den kombine bilet satın alması sonucu oluşan ...-TL kamu zararının sorumlularca tazminine karar verilmiştir. Bu hüküm, 08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararı ile tasdik edilmiştir.Diğer Sorumlu (Belediye Başkan Yardımcısı) ...'ın karar düzeltme dilekçesinde;“Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli şirketten kombine bilet alımının 1.ligde bulunan spor kulübüne destek sağlamak amaçlı yapıldığı belirtilerek kamu zararına sebebiyet verildiğinden bahisle itirazının reddine karar verildiği,Ancak ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş.nin özel hukuk hükümlerine tabi bir şirket olduğu, Türk Ticaret Kanununa tabi olan diğer şirketlerden farkı bulunmadığı, söz konusu şirketten fatura karşılığında ürün alındığı, alınan ürünün de 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen ve mahalli müşterek nitelikte olan ihtiyaçları kapsayacak nitelikte olduğu, dolayısıyla alım işleminin asıl amacının amatör olmayan spor kulübüne destek sağlama amaçlı olduğunun kabulünün mümkün olmadığı,Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda, alınan hizmet ya da ürünün gerçek olup olmadığı hususunda herhangi bir inceleme yapılmadığı, oysa ki satın alma işleminin diğer satın alma işlemlerinden bir farkının bulunmadığı, dolaylı herhangi bir destek amacı gütmeyen bu satın alma işleminin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği,Satın alınan ürünlerin 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesindeki; Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümlere uygun nitelikte olduğu, söz konusu maddede;Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır....b) ... Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. .. .’’hükmünün yer aldığı,Bu hükme göre alınan ürünün de belediyenin hizmetlerinin kapsamında olduğu, bu kapsamda; yapılmaya çalışılan hizmetin niteliği, ürünün gerçekten alınıp alınmadığı ya da alınan ürünün gerçekten kullanılıp kullanılmadığı hususları incelenmeksizin hüküm kurulmasının kabul edilemez olduğu,Sporu teşvik amacı ile alınan ürünlerin amacına uygun olarak kullanılmış olup bu sayede belediyenin görevleri arasında olan sporun geliştirilmesi hizmetinin yerine getirildiği,Kaldı ki; Sayıştay Temyiz Kurulu Kararındaki karşı oyların da itirazlarını destekleyecek nitelikte olduğu, karşı oylarda yapılan ürün alımının diğer ürün alımlarından farklı olmadığı ve alımın sosyal hizmet kapsamında olduğunun belirtildiği,Ancak çoğunluk ile alınan Temyiz Kurulu kararında somut durumdan ziyade ürün alımı gerçekleştirilen şirketin profesyonel spor kulübü ile bağlantılı olduğu ve amacın kulübe yardım niteliğinde olduğu varsayımına dayanıldığı, varsayımdan hareket ile somut durumların göz ardı edilmesinin ise kabul edilemez olduğu,Somut olan hususun ise Profesyonel Spor kulübünden herhangi bir bilet alımının söz konusu olmadığı olduğu, ürünlerin Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir tüzel kişilik olan ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli özel bir şirketten alınmış ve belediye hizmetleri kapsamında kullanılmış olduğu,Aynı olay örneklendirilecek olur ise; belediyenin düzenlemek isteyeceği futbol turnuvası için (%99,9 payı ... Spor Kulübü Derneğine ait) ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş.ye ait olan ve bu şirketin kullanımında bulunan halı sahanın kiralanması sebebi ile ödenecek bedelin nasıl ki kamu zararı doğurmayacağı ortada ise somut olayın da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, örnek olayda; halı sahanın kiralanmasının, ödemenin karşılığı alınan hizmet olduğu, somut olayda da alınan biletlerin, ödeme karşılığı olan ürünler olduğu, örnek olayda ve somut olayda karşılıksız bir ödemenin (ayni veya nakdi yardım vs) söz konusu olmadığı,Sayıştay Temyiz Kurulu İlamının hükümler kısmının karşı oy gerekçelerinde;“5393 sayılı Kanunun “ Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde belirtildiği üzere, mahalli müşterek ihtiyacı karşılamaya yönelik sunulan sosyal hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve idarece ilgili mevzuatlar çerçevesinde 3. Kişiden yapılan bir alım kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, dairece bu işlemin, profesyonel bir spor kulübü olan spor kulübüne destek sağlamak mahiyetinde değerlendirilmesinde hukuki isabet bulunmadığından Daire kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir. ” denilmekte olduğu,Bu çerçevede, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile yapılan alım işleminde mevzuata ayrılığının bulunmadığı, harcamanın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunundaki kamu gideri tarifine de uygun olduğu, bu sebeple kamu zararı da oluşmadığı,ifade edilmiş olup,08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu kararının düzeltilerek kaldırılması talep edilmiştir.Başsavcılık mütalaasında;“... ... Belediyesi 2018 yılı hesabının 1. Dairede yargılanması sonucu çıkarılan 05.03.2020 tarih ve 68 numaralı ilamın 2. Maddesinde yer alan tazmin hükmünün tasdikine ilişkin, 08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının düzeltilmesini talep eden;Diğer Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ...' ın ilgi yazı ekinde gönderilen 28.04.2022 tarihli dilekçesi incelendi.Adı geçen dilekçesinde özetle, Daha önceki savunmalarını da tekrar ederek;2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi neticesinde düzenlenen sorgu maddesinde ileri sürülen profesyonel bir spor kulübüne yardım yapıldığı iddiasının, daha önce yazılı savunmalarında da ifade edildiği üzere gerçeği yansıtmadığını,Profesyonel spor kulübünden herhangi bir kombine bilet alımı yapılmadığını,... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli özel bir şirketten kombine bilet alındığını ve bu alımın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (a) ve (b) bendine uygun olduğunu,İfade ederek, Temyiz Kurulu Kararının düzeltilmesini ve İlam ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3'üncü maddesinde;"a )Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,... ifade eder" hükmü,5393 Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde;"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a)...gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları... ; sosyal hizmet ve yardım, ...hizmetlerini yapar veya yaptırır. ...b)...Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez." hükmü, 5393 Kanunu'nun "Belediyenin giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesinde;"Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır:i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler...." hükmü, yer almaktadır.Bu hükümlerden Belediyelerin;-Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik hizmetlerini yapabileceği ve gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla sadece amatör kulüplerine ayni ya da nakdi yardımda bulunabileceği,- Mahallî müşterek nitelikteki ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal hizmetlerde bulunabileceği,-Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için giderlerde bulunabileceği,anlaşılmaktadır.Bu hükümlere göre, somut olaya konu harcamanın; İdarece ilgili mevzuat çerçevesinde 3. kişiden alım kapsamında yapılan bir harcama olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60' ıncı maddesinde belirtilen "Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler." kapsamında değerlendirilebileceği düşünüldüğünden, Karar düzeltme talebinin kabul edilerek sorumluların beraatına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”Denilmektedir.Başsavcılık mütalaasında;“... ... Belediyesi 2018 yılı hesabının 1. Dairede yargılanması sonucu çıkarılan 05.03.2020 tarih ve 68 numaralı ilamın 2. Maddesinde yer alan tazmin hükmünün tasdikine ilişkin, 08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının düzeltilmesini talep eden;Diğer Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ...' ın ilgi yazı ekinde gönderilen 28.04.2022 tarihli dilekçesi incelendi.Adı geçen dilekçesinde özetle, Daha önceki savunmalarını da tekrar ederek;2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi neticesinde düzenlenen sorgu maddesinde ileri sürülen profesyonel bir spor kulübüne yardım yapıldığı iddiasının, daha önce yazılı savunmalarında da ifade edildiği üzere gerçeği yansıtmadığını,Profesyonel spor kulübünden herhangi bir kombine bilet alımı yapılmadığını,... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli özel bir şirketten kombine bilet alındığını ve bu alımın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (a) ve (b) bendine uygun olduğunu,İfade ederek, Temyiz Kurulu Kararının düzeltilmesini ve İlam ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3'üncü maddesinde;"a )Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,... ifade eder" hükmü,5393 Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde;"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a)...gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları... ; sosyal hizmet ve yardım, ...hizmetlerini yapar veya yaptırır. ...b)...Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez." hükmü, 5393 Kanunu'nun "Belediyenin giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesinde;"Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır:i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler...." hükmü, yer almaktadır.Bu hükümlerden Belediyelerin;-Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik hizmetlerini yapabileceği ve gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla sadece amatör kulüplerine ayni ya da nakdi yardımda bulunabileceği,- Mahallî müşterek nitelikteki ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal hizmetlerde bulunabileceği,-Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için giderlerde bulunabileceği,anlaşılmaktadır.Bu hükümlere göre, somut olaya konu harcamanın; İdarece ilgili mevzuat çerçevesinde 3. kişiden alım kapsamında yapılan bir harcama olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60' ıncı maddesinde belirtilen "Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler." kapsamında değerlendirilebileceği düşünüldüğünden, Karar düzeltme talebinin kabul edilerek sorumluların beraatına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”Denilmektedir.Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde:“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a) … gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları …; sosyal hizmet ve yardım, … yapar veya yaptırır. …b) …Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. …”Yukarıda anılan mevzuata göre, belediyeler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor hizmetlerini yapabilir ve gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla sadece amatör spor kulüplerine ayni ya da nakdi yardımda bulunabilirler. Ancak Belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ya da nakdi yardım yapması mümkün değildir.Sorumluların dilekçelerinde, profesyonel spor kulübünden herhangi bir kombine bilet alımı yapılmadığı, ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli özel bir şirketten kombine bilet alındığı ve bu alımın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14’üncü maddesinin (a) ve (b) bendine uygun olduğu belirtilmektedir.Dosya ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde, 15 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden, ... Spor Tesis İşletmecilik A.Ş. isimli şirketin ticaret siciline kayıtlı 5 ortağından en büyük paya (%99.9) sahip olan ortağının ... Spor Kulübü Derneği olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonundaki bilgilere göre de ... Spor Kulübü, 1. Ligde bulunan profesyonel bir spor kulübüdür. Bu çerçevede, kombine bilet alımının, anılan Spor Kulübüne destek sağlamak amaçlı olduğu aşikârdır.Bu itibarla, sorumlunun karar düzeltilmesine ilişkin talebinin reddi ile 68 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün tasdikine ilişkin 08.09.2021 tarih ve 49946 tutanak numaralı Temyiz Kurulu ilamının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (.... Daire Başkanı ..., …. Daire Başkanı ..., üyeler ..., ..., ..., ..., ..., ...’in karşı oylarına karşı) oyçokluğu ile,Karar verildiği 11.01.2023 tarih ve 52966 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.... Daire Başkanı ..., ve ... Daire Başkanı ... ile üyeler …, ..., ..., ..., ...’in karşı oy gerekçesi:5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 3'üncü maddesinde;"a )Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,... ifade eder" hükmü,5393 Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde;"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a)...gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları... ; sosyal hizmet ve yardım, ...hizmetlerini yapar veya yaptırır. ...b)...Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez." hükmü, 5393 Kanunu'nun "Belediyenin giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesinde;"Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır:i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler...." hükmü, yer almaktadır.Yukarıda anılan hükümlerden Belediyelerin,-Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik hizmetlerini yapabileceği ve gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla sadece amatör kulüplerine ayni ya da nakdi yardımda bulunabileceği,- Mahallî müşterek nitelikteki ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal hizmetlerde bulunabileceği,-Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için giderlerde bulunabileceği,anlaşılmaktadır.Bu hükümlere göre, somut olaya konu harcamanın; İdarece ilgili mevzuat çerçevesinde 3. kişiden alım kapsamında yapılan bir harcama olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60' ıncı maddesinde belirtilen "Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler." kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, sorumluların karar düzeltilmesi dilekçesindeki iddialarının kabulüyle karar düzeltilmesine mahal olduğuna karar verilerek tazmin hükmünün kaldırılması gerekir.Üye ...’un Karşı Oy Gerekçesi:5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı ifade edilmektedir. Kanun’un 60’ıncı maddesinde ise; sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler belediyelerin giderleri arasında sayılmıştır.Somut olayda, profesyonel spor kulübünden nakdi yardım amacıyla kombine bilet alınmış olduğundan bahsedilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bilet alımı Spor Kulübünden değil %99,9 payı ... Spor Kulübü Derneğine ait olan ... Spor Tesis İşletmecilik AŞ’den yapılmıştır. Ayrıca, mevzuatımıza göre profesyonel spor kulübü değil spor kulüplerinin profesyonel branşları söz konusudur. Bu bağlamda, profesyonel spor kulübüne yapılan nakdi yardımdan bahsedilmesi de mümkün değildir.Dilekçilerin belirttiği şekilde ... Spor Tesis İşletmecilik AŞ’ye ait olan halı sahanın sosyal hizmet ve sosyo-kültürel etkinlikler için kiralanması da mümkündür. Söz konusu halı sahanın kiralanması ve belde halkının faydasına sunulması spor kulübüne nakdi yardım olarak değerlendirilemeyeceği gibi, kombine biletlerin sosyal hizmet kapsamında alınması ve belde halkına dağıtılması da nakdi yardım kapsamında değerlendirilemeyecektir.Diğer yandan, ... Spor Tesis İşletmecilik AŞ’den alınan kombine biletlerin sosyal hizmet ve sosyo-kültürel etkinlikler için kullanılmış olması mümkündür. Ancak, Daire ilamında söz konusu biletlerin ne şekilde değerlendirildiğine dair bir bilgi yer almamaktadır. Bu bağlamda, kombine biletlerin hangi hizmet için alındığı, biletlerin gerçekten alınıp alınmadığı ve biletlerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığı hususları incelenmeksizin sadece “yapılan ödemeyle spor kulübüne nakdi yardım yapılmış olması” kabulü üzerinden hüküm kurulması hakkaniyete uygun olmayacaktır. Zira, kombine biletlerin sportif faaliyetlerin teşviki için halka dağıtılmış olması durumunda nakdi yardımdan bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Daire İlamında, kamu zararı değerlendirmesi yapılırken biletlerin hangi amaçla alındığı ve ne şekilde kullanıldığına dair bilginin yer almaması, hukuki bir eksiklik olarak gözükmektedir.Savunmalarda alımın gerekçesinin “halkın sportif faaliyetlere iştirakini sağlamak” olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, sporu teşvik etmek amacıyla alınan biletlerin nakdi yardım olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Somut olayda karşılıksız bir ödeme bulunmamaktadır.Belirtilen nedenlerle, Kararın Düzeltilmesine Mahal Olduğuna karar verilmesi ve tazmin hükmünün kaldırılması uygun olacaktır.

bottom of page