top of page

DANIŞTAY KARARI

Dairesi

Esas No

9. D.

2022/288

Kararın Tarihi

Karar No

15 Mart 2023

2023/743

İlgili Hukuk

Vergi Usul Kanunu

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

21 Ağustos 2023 23:21:08

ÖZET

Ödeme emri içeriği katma değer vergisine ilişkin davacı adına yapılan tarhiyatın, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9/2. maddesindeki şartlara uygun olup olmadığına yönelik inceleme, tarhiyatlara karşı açılacak davalarda yapılabileceğinden ve söz konusu tarhiyat da dava açılmaksızın kesinleştiğinden, ödeme emrinin katma değer vergisine ilişkin kısmını, yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal eden Vergi Mahkemesi kararına karşı davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

KARAR

T.C.

D A N I Ş T A Y

DOKUZUNCU DAİRE

Esas No : 2022/288

Karar No : 2023/743


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN KONUSU. : … Bölgesi İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı adına, 2015/Ağustos dönemine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen … tarih ve … sayılı ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … Vergi Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu ödeme emrinin; özel tüketim vergisine ilişkin kısmında; hukuka aykırılık bulunmadığı, katma değer vergisine ilişkin kısmına gelince; davacının söz konusu kaçak sigaraların yurt içinde ticaretini yaptığı ve ticari amaçla satarak başkalarına teslim ettiği veya başkaca şekilde katma değer vergisine tabi olacak herhangi bir işleme tabi tuttuğu yolunda davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığından, ayrıca davacı adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasını gerektirecek yasal koşullar da olayda mevcut olmadığından, söz konusu durum 6183 sayılı Kanun'un 58. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca "borcum yoktur" kapsamında olup, davacı adına yapılan katma değer vergisi tarhiyatının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin anılan kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, ödeme emrinin, katma değer vergisine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:İstinaf başvurusuna konu Vergi Mahkemesi Kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacıya usulüne uygun tebliğ edilen ihbarnameler sonrasında bir ödeme yapılmadığı gibi dava da açılmadığından düzenlenen ödeme emrinin katma değer vergisine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY: 

Davacı adına düzenlenen … tarih ve … sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada, 2015/Ağustos dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden verilen kararın temyizen incelenmesine ilişkindir.


İLGİLİ MEVZUAT: 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun "bir ödeme emri" ile tebliğ olunacağı; 58. maddesinde de kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcu olmadığı, kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığını ileri sürerek 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açabileceği hüküm altına alınmıştır.


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, bir vergi borcunun tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenebilmesi için öncelikle söz konusu vergi borcunun usulüne uygun olarak tarh ve tahakkuk etmesi ve vadesinde ödenmemiş olması şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.


Dosyanın incelenmesinden, davacı adına, bandrolsüz sigara bulundurduğunun tespit edildiğinden bahisle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9/2. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 13/5. maddesi uyarınca salınan 2015/Ağustos dönemine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisine ilişkin ihbarnamelerin, dava konusu ödeme emrinin de tebliğ edildiği, davacının mernis adresi olan "… Mah. ... Sok. No:… İpekyolu/VAN" adresine 11/11/2016 tarihinde, davacının babası … imzasına tebliğ edildiği, söz konusu ihbarnameler içeriği tarhiyatların ödenmemesi ve dava konusu edilmemesi üzerine de dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.


Temyize konu kararda, her ne kadar davacının söz konusu kaçak sigaraların yurt içinde ticaretini yaptığı ve ticari amaçla satarak başkalarına teslim ettiği veya başkaca şekilde katma değer vergisine tabi olacak herhangi bir işleme tabi tuttuğu yolunda davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığı, ayrıca davacı adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasını gerektirecek yasal koşulların olayda mevcut olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin, katma değer vergisine ilişkin kısmı iptal edilmiş ise de, ödeme emri içeriği tarhiyatların dayanağı takdir komisyonu kararlarında, Van Vergi DairesiMüdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu belirtilen davacının, adına düzenlenen ödeme emrine karşı açtığı bu davada ileri sürebileceği itiraz nedenleri böyle bir borcu olmadığı, kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı ile sınırlıdır.


Bu durumda, ödeme emri içeriği katma değer vergisine ilişkin davacı adına yapılan tarhiyatın, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9/2. maddesindeki şartlara uygun olup olmadığına yönelik inceleme, tarhiyatlara karşı açılacak davalarda yapılabileceğinden ve söz konusu tarhiyat da dava açılmaksızın kesinleştiğinden, ödeme emrinin katma değer vergisine ilişkin kısmını, yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal eden Vergi Mahkemesi kararına karşı davalı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.


KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin kabulüne,

… Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi Vergi Dava Dairesinegönderilmesine, 15/03/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

 

bottom of page