top of page

DANIŞTAY KARARI

Dairesi

Esas No

8. D.

2023/638

Kararın Tarihi

Karar No

28 Şubat 2023

2023/895

İlgili Hukuk

İdari Yargılama Usul Kanunu

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

8 Ağustos 2023 20:04:16

ÖZET

İdari Yargılama Usulünde geçerli olan resen araştırma ve yazılılık ilkesi gereği dava dilekçelerinin, 2577 sayılı Kanunda belirtilen şekil kurallarına uygun bir biçimde ve yargılamanın gerektirdiği bilgileri içerecek nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için, dava dilekçelerinde; dava konusu edilen işlemlerin ve dava sebeplerinin, bir başka ifadeyle; idari işlemin içerdiği iddia edilen hukuka aykırılığın dayandığı hukuk kurallarının açık ve net bir biçimde somut olarak belirtilmesi şarttır. Ayrıca birden fazla işlemin davaya konu edilmesi ya da bir işlemin birden fazla madde, fıkra veya bendinin iptalinin istenilmesi halinde söz konusu işlemler ve bu işlemlerin hangi madde veya fıkralarının iptalinin istendiğinin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi de yukarıda alıntısı yapılan düzenlemeler ve idari yargılama usulü ilkelerinin bir gereğidir……….Bu açıklamalar karşısında; hangi işlem yada işlemlerin dava konusu edildiğinin dava dilekçesinin hem konu, hem açıklamalar, hem de sonuç kısmında hiç bir tereddüte yer verilmeyecek şekilde açık ve net olarak ortaya konulması gerektiğinden, davacılar tarafından, Adana Ticaret Odası seçimlerinin de iptali isteniyorsa, iptali istenen düzenlemelerin dava dilekçesinin konu, açıklamalar ve sonuç kısmında hiçbir tereddüte yer verilmeyecek şekilde açık ve net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu hale göre, 2577 sayılı Kanunun'un 3. maddesine uygun düzenlenmeyen dava dilekçesinin usul hükümlerine aykırı olduğu görülmektedir.

KARAR

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2023/638

Karar No : 2023/895DAVACILAR : 1- …  2- …  


VEKİLLERİ : Av. … - Av. …


DAVALI : … Başkanlığı


DAVANIN ÖZETİ : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin son cümlesinde yer alan "Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır. " düzenlemesinin iptali istenilmektedir.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …DÜŞÜNCESİ : 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü. HUKUKİ SÜREÇ:Dava; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin son cümlesinin iptali istemiyle açılmıştır.


İNCELEME VE GEREKÇE:


USUL YÖNÜNDEN:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İdari Davaların Açılması" başlığını taşıyan 3. maddesinde; davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin belirtileceği; dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği; dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı; 15/1-d maddesinde ise; 14. maddenin 3/g bendinde yazılı hallerde otuz gün içinde 3. ve 5. maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanlıkları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği, belirtilmiştir.


İdari Yargılama Usulünde geçerli olan resen araştırma ve yazılılık ilkesi gereği dava dilekçelerinin, 2577 sayılı Kanunda belirtilen şekil kurallarına uygun bir biçimde ve yargılamanın gerektirdiği bilgileri içerecek nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için, dava dilekçelerinde; dava konusu edilen işlemlerin ve dava sebeplerinin, bir başka ifadeyle; idari işlemin içerdiği iddia edilen hukuka aykırılığın dayandığı hukuk kurallarının açık ve net bir biçimde somut olarak belirtilmesi şarttır. Ayrıca birden fazla işlemin davaya konu edilmesi ya da bir işlemin birden fazla madde, fıkra veya bendinin iptalinin istenilmesi halinde söz konusu işlemler ve bu işlemlerin hangi madde veya fıkralarının iptalinin istendiğinin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi de yukarıda alıntısı yapılan düzenlemeler ve idari yargılama usulü ilkelerinin bir gereğidir.


Dava dilekçesinin incelenmesinden, dilekçenin konu ve sonuç kısmında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin son cümlesinin iptali istemine yer verildiği, dilekçenin açıklamalar kısmında ise, Adana Ticaret Odasınca 08/10/2022 tarihinde yapılan oda seçimlerinin usul ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirildiği, yapılan seçimlerde şirket tüzel kişilikleri adına şube sayıları kadar kişi tarafından oy kullanıldığı ve bu durumun hukuka ve yasalara aykırı olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunulduğu anlaşılmakta olup, davacıların Adana Ticaret Odası seçimlerinin de iptalini isteyip istemediği hususunda tereddüt oluşmuştur.


Bu açıklamalar karşısında; hangi işlem yada işlemlerin dava konusu edildiğinin dava dilekçesinin hem konu, hem açıklamalar, hem de sonuç kısmında hiç bir tereddüte yer verilmeyecek şekilde açık ve net olarak ortaya konulması gerektiğinden, davacılar tarafından, Adana Ticaret Odası seçimlerinin de iptali isteniyorsa, iptali istenen düzenlemelerin dava dilekçesinin konu, açıklamalar ve sonuç kısmında hiçbir tereddüte yer verilmeyecek şekilde açık ve net olarak ortaya konulması gerekmektedir.


Bu hale göre, 2577 sayılı Kanunun'un 3. maddesine uygun düzenlenmeyen dava dilekçesinin usul hükümlerine aykırı olduğu görülmektedir.


KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun bulunmayan DAVA DİLEKÇESİNİN aynı Kanunun 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde usulüne uygun biçimde düzenlenecek dilekçe ile yeniden dava açılabilmek üzere REDDİNE,

2. Yeniden açılacak dava için ayrıca harç alınmayacağının ve aynı yanlışlıkların yapılması halinde davanın reddine karar verileceğinin davacılar vekiline bildirilmesine,

3. Davanın yenilenmemesi durumunda kullanılmayan … TL yürütmeyi durdurma harcı ile posta gideri avansından artan miktarın istemi halinde davacılara iadesine,


28/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bottom of page