top of page

TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Memur olan davalının geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam ettiği ve bu dönemdeki zararının, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağı, belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin, 6111 sayılı Kanun kapsamında olmadığı ve belgeli olmayan tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmayıp, sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu devam edeceği. Uzman doktor bilirkişiden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98'inci maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri ile belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin belirlenerek SGK sorumluluğu dışında kalan belgeye dayanmayan tedavi giderlerinden davalıların sorumlu tutulması gerekeceği

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ'NİN 04.04.2019 TARİH, 2019/8689 ESAS VE 2019/4140 KARAR SAYILI İLAMI


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Kerim.. vekili ile davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


Davacı vekili, 17.11.2011 tarihinde davalıların sürücü, trafik sigortacısı (ZMSS) ve İMS teminatlı kasko sigortacısı olduğu aracın davacının kullandığı araca çarpması ile meydana gelen kazada davacının yaralandığını, aracının hasarlandığını belirterek şimdilik 400,00 TL araç hasarı, 1.500,00 TL tedavi gideri, 500,00 TL iş gücü kaybı, 4.000,00 TL baca temizleme işini yapamamış olmasından dolayı ek gelir kaybının tüm davalılardan, 30.000,00 TL manevi tazminatın davalı sürücüden kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.


Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.


Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davalılar Kerime.. ile davalı G...Sigorta A.Ş hakkında açılan maddi tazminat davasının kabulü ile 30.681,00 TL'nin davalılardan mütesesilen alınarak davacı tarafa verilmesine, davalı ...Sigorta A.Ş hakkında açılan davanın reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 18.750,00 TL'nin davalı Kerime..'den kaza tarihi olan 17/11/2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Kerim.. vekili ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı Kerim.. vekili ile davacı vekilinin aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.


Dosya kapsamından davacı Mustafa'nın ... Belediyesinde itfaiye eri olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı memur olması nedeni ile geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam etmekte olup bu dönemdeki zararı, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadardır.


Bu itibarla, mahkemece, geçici iş göremezlik süresi içerisinde davacı Mustafa'nın mahrum kaldığı yan ödemelerin olup olmadığının iş yerinden araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken 12 aylık geçici iş göremezlik dönemi için aldığı maaş üzerinden hesap yapılması doğru değildir.


3-Davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanun'un 59. maddesinde "trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı" düzenlemesine; Kanun'un geçici 1. maddesinde de "Bu Kanun'un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı'nın yükümlülüklerinin sona ereceği" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile, trafik kazasından kaynaklanan ve KTK'nun 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri bakımından, trafik sigortacısı ile sorumluluğunu üstlendiği araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu son bulmuştur.


Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 2918 sayılı Kanun'un 98. maddesi kapsamında, tüm tedavi giderlerinden değil, ancak söz konusu madde kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderleri, 6111 sayılı Kanun kapsamında değildir. Belgeli olmayan tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmayıp, sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu devam etmektedir. Somut olayda; davacı vekili davacının kazadaki yaralanması nedeniyle yaptığı tedavi giderlerinin de davalılardan tahsilini talep etmiş; mahkemece, bu konuda olumlu olumsuz karar verilmemiştir. O halde yapılacak iş, uzman doktor bilirkişiden 2918 sayılı Kanun'un 98. maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri ile belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin belirlenerek SGK sorumluluğu dışında kalan belgeye dayanmayan tedavi giderlerinden davalıların sorumlu tutulması olacaktır. Eksik inceleme ile hüküm verilemez.


SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Kerim.. vekili ile davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Kerim.. vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalı Kerim..'ye geri verilmesine, 04/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page