top of page

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 547’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE EK TASFİYE ve İHYA KARARI

Türk Ticaret Kanunu’nun 547’nci maddesi gereğince ek tasfiye ve ihya kararının, sadece talepte bulunanın açacağı dava ve icra takipleriyle sınırlı olmak üzere verilmesi gerekeceği

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 03.10.2023 TARİH, 2023/280 ESAS VE 2023/5527 KARAR SAYILI İLAMI


İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki şirketin ihyası davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararın davalı ... vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı ... vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; ihyası istenilen Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müvekkili Birlik nezdinde pazara giriş belgesi desteğinden yararlandırıldığını, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda şirketin haksız olarak destekten yararlandırıldığının tespit edildiğini, yapılan ödemenin iadesi taleplerine itiraz edildiğini ileri sürerek Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yasal yollara başvurmak için şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


1.Davalı ... cevap dilekçesinde; müvekkilinin "haksız/yersiz" bir ödeme nedeniyle geri iade edeceği bir tutar bulunmadığını, davacının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) 547 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca "alacaklı" sıfatı ve dava şartı niteliğinde olan "korunmaya değer bir menfaati" olmadığından bu kapsamda öncelikle davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, aksi kanaatte ise 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alacak istemi yerinde olmadığından davanın esastan reddine karar verilmesini istemiştir.


2.Davalı Burdur Ticaret Sicil Müdürlüğü davaya cevap vermemiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının münfesih Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Birlik tarafından yapılan haksız/fazladan ödeme nedeniyle yasal yollara başvurulacağından bahisle ihya talepli dava açtığı, münfesih şirket kayıtlarının incelenmesinde şirketin 27.02.2020 tarihli karara istinaden 28.02.2020 tarihinde tasfiyeye girdiği, 30.09.2020 tarihli ortaklar genel kurulu kararına istinaden 09.10.2020 tarihinde terkininin yapılarak ticaret sicilinden kaydının silindiği, davalı aleyhine açılacak davada/takipte taraf teşkilinin sağlanması yönünden davacı tarafın iş bu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile Tasfiye Halinde Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihyasına, şirkete eski tasfiye memuru ...'in tasfiye memuru olarak atanmasına, kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı ... vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Davalı ... vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacı Birlik tarafından aynı sebeplerle ve aynı taleple müvekkili aleyhine Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/2062 E. sayılı dosyası ile açılan davanın iş bu dava dosyası ile birleştirilmesi taleplerinin reddine ilişkin ara kararın hukuka aykırı olduğunu, İlk Derece Mahkemesince davacının hukuki yararının bulunduğu belirtilmesine rağmen yaklaşık ispatın nasıl sağlandığının açıklanmadığını, 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesinin gerekçesinde şirketin ihyası talepli davalarda öncelikle sicil memurunun şirketin sicilden silinme kararının iptali isteminde bulunulması gerektiğini, dava dilekçesinde bu yönde bir talep olmadığından davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddi gerekirken kabulüne karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, bilirkişi raporu aldırılmadan eksik inceleme ile karar verildiğini, davalı aleyhine açılan ceza dosyasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacının alacak iddiasının yersiz olduğunu belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile Tasfiye Halinde Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27.02.2020 tarihli genel kurul kararına göre tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak ...'in seçildiği, 30.09.2020 tarihli genel kurul toplantısına istinaden tasfiyenin sona ermesi nedeniyle şirketin terkin edildiği hususunun 09.10.2020 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği, söz konusu şirketin davacı birlik nezdinde pazara giriş belgesi desteğinden yararlandığı, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda şirketin haksız olarak destekten yararlandığının tespit edildiği, yapılan ödeme iade edilmediğinden yasal yollara başvuru için şirketin ihyası isteminde bulunulduğu, dosya içerisinde bulunan Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Burdur Ticaret Sicil Müdürlüğünün cevabi yazıları ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/84653 Soruşturma numaralı dosyasındaki bilgi ve belgelerin yaklaşık ispata yeterli olduğu, davacının iş bu davayı açmakta hukuki yararının olduğu, İlk Derece Mahkemesi tarafından şirketin ihyasına ve son tasfiye memuru olan ...'in tasfiye memuru olarak atanmasına yönelik verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle davalı ... vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı ... vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


Davalı ... vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesindeki sebepleri tekrar ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını istemiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, şirketin ihyası istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 370 ve 371 inci maddeleri, 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesi.


3. Değerlendirme


1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gerek hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı ... vekilinin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.


2. Dava, 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesine dayalı ek tasfiye niteliğinde olup, davacı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca gerçekleştirilen teftiş sonucunda oluşturulan 22.09.2021 tarihli inceleme raporuna istinaden ödenen pazar giriş belgesi desteğinin iadesi için Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine hukuki yollara başvuracağından, davacının Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ek tasfiye ve ihyasını istemekte hukuki yararı bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak 6102 sayılı Kanun'un 547 nci maddesi kapsamında davacının Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açacağı dava ve icra takipleriyle sınırlı olmak üzere ek tasfiyesine ve ihyasına karar verilmesi gerekirken tamamen ihyasına karar verilmiş olması bozmayı gerektirir.


Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


1. Davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine,


2. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının (1) numaralı bendinin üçüncü satırında yer alan “ŞİRKETİ'nin” ibaresinden sonra "davacının Brk Sayaç İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açacağı dava ve icra takipleriyle sınırlı olmak üzere ek tasfiyesine ve" ibaresinin yazılması suretiyle kararın DÜZELTİLEREK ONANMASINA,


İstek hâlinde peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


03.10.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


2023_280
.pdf
Download PDF • 5.42MB21 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page