top of page

SIRA CETVELİNE İTİRAZ, KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN ÖNCELİK HAKKI

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22/2. maddesinde ipotek hakkı bu borcun kaynağı olan bağımsız bölümün satılması üzerine tanınan bir haktır. 634 sayılı Kanunun 22/3. maddesinde öncelik hakkı da bu fıkra ile bağlantılı olarak borcun doğumuna sebep olan taşınmaz ile ilgili bir haktır. Talep edilen alacak bedeli paylaşıma konu taşınmazla ilgili olmadığı için anılan maddenin somut olayda uygulanması mümkün değildir.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ'NİN 13.03.2018 TARİH, 2015/9672 ESAS VE 2018/2161 KARAR SAYILI İLAMI


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


Şikayetçiler vekili; İzmir 18. İcra Müdürlüğü'nün 2011/7612 sayılı dosyasında yapılan sıra cetvelinde davalının sırasının doğru olmadığını, sıra cetvelinin taşınmazın satışı yapan İzmir 9. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memuru tarafından düzenlenmesi gerektiğini, ayrıca kat mülkiyeti kanuna göre bu kanundan doğan alacakların rüçhanlı olduğunu ileri sürerek , düzenlenen sıra cetvelinin iptalini ve düzeltilmesini talep ve dava etmiştir.


Şikayet olunan davanın reddini istemiştir.


Mahkemece iddia savunma ve dosya kapsamında; Kat Mülkiyeti Yasasının 22. maddesinde kat maliklerinin aynı yasanın 20. maddesine göre payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından sorumlu olduğu, bu paranın ödenmemesi halinde bu borç tutarı için diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edileceği ve burada TMK'nın 893/son maddesinin hükmünün uygulanacağının düzenlendiği, bu durumda kat maliklerinin gider borcunu ödemeyen kat maliki ve diğer sorumlulardan olan alacaklarının öncelikli olduğu, bu alacaklar varsa ilk önce bu alacaklıların sıra cetveline alınması gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, şikayet olunan temyiz etmiştir.


Dava sıra cetvelindeki sıraya itiraza ilişkindir.


1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- 634 sayılı Kanunun 22/2. maddesinde ipotek hakkı bu borcun kaynağı olan bağımsız bölümün satılması üzerine tanınan bir haktır. 634 sayılı Kanunun 22/3. maddesinde öncelik hakkı da bu fıkra ile bağlantılı olarak borcun doğumuna sebep olan taşınmaz ile ilgili bir haktır. Talep edilen alacak bedeli paylaşıma konu taşınmazla ilgili olmadığı için anılan maddenin somut olayda uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.


Kabule göre de sıra cetvelini iptal eden mahkemenin iptal ile yetinmesi gerekir. Sonradan değişmesi mümkün olguların önüne geçecek ve icra memurunu kısıtlayacak şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.


SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, şikayet olunan vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle, 1 nolu bent dışındaki temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden şikayet olunana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page