top of page

SATIŞ TALEBİNİN GERİ ALINMASI, HACZİN DÜŞMESİ

Haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre dolmadan satış talep ederek aynı tarihte satış avansı yatıran, sonrasında satış talebini geri alan ve satış talebini geri almasından sonra tekrar satış talep eden şikayet olunan alacaklının satış talebini geri aldığı tarihten itibaren bakiye satış isteme süresi içerisinde tekrar satış talebinde bulunması gerektiği, bakiye süre içerisinde satış talebinde bulunulmayan şikayet olunanın alacaklının hacizlerinin düştüğü

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ'NİN 17.10.2019 TARİH, 2016/4661 ESAS VE 2019/4336 KARAR SAYILI İLAMI

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 


-K A R A R-


Şikayetçi vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu icra dosyasının dördüncü sırada olduğunu, sıra cetvelinin üçüncü sırasında bulunan şikayet olunanın alacaklı olduğu Kırklareli İcra Müdürlüğünün 2014/677 E. sayılı takip dosyasında haciz tarihinin hatalı olarak bildirildiğini, haciz tarihinin 07.03.2014 tarihi olduğunu ve şikayet olunanın haczinin düştüğünü ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.


Mahkeme, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, şikayet olunan alacaklının sıra cetveline konu olmayan taşınmaz yönünden haczin kaldırılması talebinde bulunduğu, şikayet olunan alacaklının bedeli paylaşıma konu taşınmazlara yönelik haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde satış istediği ve satış avansını yatırdığı, sıra cetvelinin düzenlendiği tarihte satıştan vazgeçilmemiş olduğu, sıra cetvelinin yasaya uygun olarak düzenlediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.


Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.


İİK’nın 106/1 maddesi “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”, İİK’nın 110/1 maddesi ise “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. ” hükmünü içermektedir. Buna göre satış talebinin geri alınması halinde, alacaklının satış talebinde bulunduğu tarih itibariyle satış istemek için öngörülen süreden geriye kalan sürede tekrar satış istemesi gerekir. 


Somut olayda, şikayet olunanın alacaklı olduğu icra dosyasında, bedeli paylaşıma konu taşınmazlar üzerine 07.03.2014 tarihinde haciz konulmuş, yasal bir yıllık süre dolmadan 06.08.2014 tarihinde yani hacizden itibaren dört ay otuz gün sonra satış talep edilerek, aynı tarihte satış avansı yatırılmış, ancak 16.02.2015 tarihinde satış talebi geri alınmıştır. Bu durumda şikayet olunanın icra dosyasındaki haciz tarihi, satış için avansın yatırıldığı tarih yani satış talep tarihi, satış talebini geri aldığı tarih ve İİK’nın 110/1 maddesine ilişkin yukarıda belirtilen ilke dikkate alındığında, şikayet olunanın satış talebini geri aldığı 16.02.2015 tarihinden itibaren yedi ay bir günlük bakiye satış isteme süresi içerisinde tekrar  satış talebinde bulunması gerektiği, fakat anılan bakiye süre içerisinde satış talebinde bulunulmadığı görülmüştür. Bu durumda mahkemece, şikayet olunanın alacaklı olduğu icra dosyasında, bakiye satış isteme süresi içerisinde satış talebinde bulunulmamasından ve bedeli paylaşıma konu taşınmazların bir başka icra dosyasından bakiye satış isteme süresinden sonra 14.12.2015 tarihinde satışlarının yapılmasından dolayı bedeli paylaşıma konu taşınmazlar üzerindeki hacizlerinin düştüğü göz önünde bulundurularak, yeni bir sıra cetveli düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı olarak şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın talep halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page