top of page

NAZIM İMAR PLANLARI VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİ AMACI İLE BİRLİKTE DAVA AÇILMASI

Revizyon+ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planının tamamının iptali istemiyle açılan … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında bozma kararı üzerine verilecek kararda uyuşmazlık konusu imar planlarının tamamının iptaline karar verilmesi halinde, dava konusu taşınmaza ilişkin olarak da uyuşmazlık konusu imar planların iptaline karar verilmesi gerektiği, bununla birlikte, bu kararın uyuşmazlığa konu taşınmaza getirilen kullanım kararının şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu anlamına gelmediği, planın bütününe ilişkin iptal kararı üzerine yeniden planlama yapılırken taşınmaza şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun bir fonksiyon verileceği açıktır.  Uyuşmazlık konusu imar planlarının tamamının iptaline yönelik davanın reddine karar verilmesi halinde ise; parsel bazında açılan davada taşınmaza getirilen fonksiyonun şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının araştırılarak davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği tabiidir. 

Danıştay 6. Daire Başkanlığı önüne gelen bir dosyada Revizyon+ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planının tamamının iptali istemiyle açılan davada, imar planlarının tamamının iptaline karar verilmesi halinde, dava konusu taşınmaza ilişkin olarak da uyuşmazlık konusu imar planların iptaline karar verilmesi gerektiği, uyuşmazlık konusu imar planlarının tamamının iptaline yönelik davanın reddine karar verilmesi halinde ise; parsel bazında açılan davada taşınmaza getirilen fonksiyonun şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının araştırılarak davanın esası hakkında karar verilmesi gerekeceği yönünde karar vermiştir.DANIŞTAY 6. DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN 11.04.2022 TARİH, 2021/4130 ESAS VE 2022/4431 KARAR SAYILI İLAMI


TEMYİZ EDENLER : I- (DAVACI)… 

VEKİLİ : Av. …

II-(DAVALI) … Bakanlığı

VEKİLİ : Huk. Müşv. …

KARŞI TARAF : I-(DAVALI) … Bakanlığı

II- (DAVACI) …İSTEMİN KONUSU : 

… İdare Mahkemesince verilen … tarihli, E:…, K:… sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 


DAVALININ SAVUNMASININ ÖZETİ: 

Davacının haksız ve mesnetsiz temyiz talebinin reddi gerektiği savunulmuştur. 


DAVACININ SAVUNMASININ ÖZETİ: 

Savunma verilmemiştir.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ: 

Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 29.10.2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 85 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümünün başlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2. maddesi ile de aynı Kararnamenin 97. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresinin "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde değiştirildiği görüldüğünden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının davalı olarak belirlenmesi suretiyle işin gereği görüşüldü. 


Dava, Muğla ili, Bodrum ilçesi, … Beldesi, … Mahallesi, … Mevkii, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın konut alanından çıkarılarak günübirlik tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının … tarihli … sayılı kararı ile onaylanan revizyon + ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesinin 30/01/2017 tarih E:2016/6028 K:2017/476 sayılı bozma kararına uyularak dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden bakılan davanın konusu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının … gün ve … sayılı kararıyla onaylanan, itirazlar üzerine yapılan değişiklik ile Bakanlığın … tarih … sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar planlarının tamamının … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında açılan davada; … tarih ve E:… sayılı kararla iptaline karar verildiği, iptal kararının uygulanması kapsamında davalı Bakanlıkça bütünüyle yeni bir 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave nazım ve uygulama imar plânının hazırlanıp yürürlüğe konulması gerektiği, aynı imar planlarının parsel bazında dava konusu edildiği bakılan davanın da konusunun kalmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan halinde, nazım imar planı; varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hali hazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plan olarak tanımlanmış,  6.maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas olan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmış, 8. maddesinin 1. fıkrasında; planların tanımlaması yapılarak, planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.


Buna göre alt ölçekteki imar planlarının üst ölçekteki imar planlarıyla uyumlu olacağı nazım imar planlarının bölge ve çevre düzeni planlarına, uygulama imar planının da bölge ve çevre düzeni planları ile nazım imar planına aykırı düzenlemeler getiremeyeceği açıktır. 


Dava konusu 25/10/2013 tarihinde onaylanan revizyon+ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planının tamamının iptali istemiyle … Odası tarafından açılan davada, … İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … tarihli, E:…, K:… sayılı karar Danıştay Altıncı Dairesinin11.04.2022 tarihli E:2021/4460 K:2022/4428 sayılı kararı ile bozulmuştur. 


Bu durumda, revizyon+ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planının tamamının iptali istemiyle açılan … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında bozma kararı üzerine verilecek kararda uyuşmazlık konusu imar planlarının tamamının iptaline karar verilmesi halinde, dava konusu taşınmaza ilişkin olarak da uyuşmazlık konusu imar planların iptaline karar verilmesi gerektiği, bununla birlikte, bu kararın uyuşmazlığa konu taşınmaza getirilen kullanım kararının şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu anlamına gelmediği, planın bütününe ilişkin iptal kararı üzerine yeniden planlama yapılırken taşınmaza şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun bir fonksiyon verileceği açıktır. 


Uyuşmazlık konusu imar planlarının tamamının iptaline yönelik davanın reddine karar verilmesi halinde ise; parsel bazında açılan davada taşınmaza getirilen fonksiyonun şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olup olmadığının araştırılarak davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği tabiidir. 


Bu itibarla davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. 


Açıklanan nedenlerle, …İdare Mahkemesince verilen … tarihli, E:…, K:…sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Danıştay Karar İçeriği 2021-4130
.pdf
Download PDF • 52KB74 görüntüleme0 yorum
bottom of page