top of page

MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOLAYI HUKUKİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN DAVALARDA SİGORTACININ MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞUNDA DAİR KURAL ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR

Karayolları Trafik Kanunu'nun 110'uncu maddesinde düzenelenen motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalarda sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunda dair kural Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.


ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 14.03.2024 TARİH, 2023/79 ESAS VE 2024/80 KARAR SAYILI İLAMI


Anayasa Mahkemesi Kararyolları Trafik Kanunu'nun 110'uncu maddesinde düzenelenen motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalarda sigortacının merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunda dair kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir."...Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir..."Anayasa Mahkemesi iptal kararında "....Demokratik ve eşitlik esasına dayanan bir toplumda farklı statüler oluşturulması veya farklı muamelede bulunulması mutlak olarak yasak değildir. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri dahi bazen durumu benzer olan kişiler yönünden farklı statüler oluşturulmasını gerekli hale getirebilmektedir. Bu bağlamda benzer durumdakilerin farklı statülere tabi kılınması otomatik olarak eşitlik ilkesine aykırı olmaz. Statü farklılıkları, nesnel ve makul bir nedene dayanması şartıyla Anayasa’ya aykırı görülmeyebilir. Bununla birlikte benzer durumdakilerin farklı statülere tabi kılınmasının nesnel ve makul bir sebebe dayandığının söylenebilmesi için bu farklılığın toplumun en zayıf ve dezavantajlı kesiminin yararına olması gerekir. Yukarıda açıklandığı üzere, itiraz konusu kuralla oluşturulan farklı muamele zayıf ve dezavantajlı kesimin mahkemeye erişimini kolaylaştırmaktan ziyade uyuşmazlığın nispeten güçlü olan tarafını oluşturan sigorta şirketlerine ek bir imkan sağlanması mahiyetindedir. Bu durumda kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir sebebe dayandığı söylenemez...." gerekçesine dayanmıştır.


Kararın tamamını aşağıdan indirebilirsiniz...KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İPTAL KARARI
.pdf
PDF dosyasını indir • 658KB93 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page