top of page

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVALARININ KISMEN KABUL - KISMEN REDDEDİLMESİ HALİNDE, REDDEDİLEN KISIM YÖNÜNDEN DAVACI ALEYHİNE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Anayasa Mahkemesi'nin 18.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 30.11.2023 tarih, 2023/101 esas ve 2023/207 karar sayılı ilamı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yargılama Giderlerinden Sorumluluk başlıklı 326'ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır." kuralının, Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davaları yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davaları yönünden iptaline karar verilmiştir.


Anayasa Mahkemesi'nin 18.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 30.11.2023 tarih, 2023/101 esas ve 2023/207 karar sayılı ilamı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Başlıklı 326'ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır." kuralının Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davaları yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davaları yönünden iptaline karar verilmiştir.


Anayasa Mahkemesi karar gerekçesinde; Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davalarında, malike yüklenecek külfet nedeni ile taşınmazın gerçek karşılığı ödenmeden idare adına tescil edilmesi sonucunu doğurabilecek herhangi bir hüküm Anayasa'nın 46'ncı maddesinde yer alan gerçek karşılığın ödenmesi güvencesi ile bağdaşmayacağı belirtilmiştir.Kanun Metni


Yargılama giderlerinden sorumluluk MADDE 326 - (1) Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. (2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır. (3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.


ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

20240118-21
.pdf
Download PDF • 896KB
85 görüntüleme0 yorum
bottom of page