top of page

İDARENİN DEPREM NEDENİ İLE OLUŞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

Deprem kuşağında yer alan bir bölgede idarece yürütülen faaliyetlerde depremin mücbir sebep olduğu ileri sürülerek sorumluluktan kurtulmak mümkün olmadığından, idare deprem öncesinde gerekli önlem ve tedbirleri almakla yükümlü olup, bu durum yasal bir zorunluluktur


İdarenin deprem nedeniyle oluşacak zarardan sorumluluğu Danıştay içtihatlarıyla belirlenmiştir.

Danıştay İçtihatlarına göre idarenin sorumluluğu;

 • Yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği,

 • Zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü

 • Yapı kullanma izninin bulunup bulunmadığı,

 • İmar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği,

 • Yapıların imar açısından denetlenmesi,

 • Afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği,

 • Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları,

 • Yapı tekniklerini,

 • Projelendirme esaslarını,

 • Ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda üzerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği,

 • Denetim ve kontrol görevini yapıp yapmadığı,

 • İdarece afet öncesi süreçte gerekli önemlerin alınıp alınmadiği

başıkları altında toplanmaktadır.

5 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page