top of page

İDARENİN DENETLEME GÖREVİNİ HİÇ YA DA EKSİK YERİNE GETİRMESİ

Güncelleme tarihi: 3 Tem 2023

"....Olayda, uyuşmazlık konusu yapının ruhsatsız olduğu belirtilmekte ise de; belediyenin denetimi altında bir bölgede ruhsatsız yapı yapılmasında idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, her türlü denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması ve görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle davalı Belediyenin kusurlu bulunduğu sonucuna varılmıştır...

Bu karar doğrultusunda :


Yapı denetiminin, mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi, kaçakyapılar, imar düzenlemelerinde ve ruhsatlar verilirken deprem bölgesi olmanındikkate alınmaması gibi uygulamalar idarenin sorumluluğunu gündeme getirebilecektir.


İdare, doğrudan yapıları inşa eden kişi olmamakla birlikte başta yapıdenetimini gereği gibi ve mevzuata uygun şekilde yapmaması nedeniylesorumlu tutulabilecektir.


İdarenin yukarıda ana hatlarıyla açıklanan denetleme görevini hiç yerinegetirmemesi ya da eksik yerine getirmesi "hizmet kusuru” teşkil eder.


Dolayısıyla bir deprem nedeniyle, zarara uğrayan kişi binanın mevzuata veyaimar planına aykırı yapıldığını ispatladığı takdirde idarenin zararı tazminetmesi gerekecektir.


Bu tür davalarda genellikle kusurun baştan net biçimde saptanması güçolabildiğinden ve bilirkişi raporlarına göre değişebileceğinden ilgili tümidarelerin davalı gösterilmesi daha sağlıklı sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.


Danıştay İDDK.'nun 2013/2411 Es, 2015/1784 E. sayılı ve 13.5.2015 tarihlikararına https://www.avukatozgurgul.com/file-share/7646d389-0b7d-45ae-b11a-b41268919bd6 adresinden ulaşabilirsiniz.


2 görüntüleme0 yorum
bottom of page