top of page

İMAR KANUNU 18'İNCİ MADDE UYGULAMASINDA YENİ PARSEL OLUŞTURMA ESASLARI

Müstakil parsel oluşturma olanağı bulunmasına ve düzenleme esaslarına göre yeni parsel tahsislerinin eski parsellerinin isabet ettiği yerlerden yapılması esas olmasına rağmen, davacı ve hissedarının parsellerinin yerinde imar parseli oluşturulduğu hâlde davacı ve hissedarına tahsis edilmediği, eski parsel ile yeni tahsis edilen parsel arasında eski parsele göre eş değer olmayan ve değer düşüklüğü bulunan parsel tahsis edildiği anlaşıldığından, dava konusu İstanbul ili, **** parselde hisseli malik olan davacıya, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda **** parselde hisseli yer verilmesi üzerine eski yerinden yer tahsis edilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemler ile dayanağı 18. madde uygulamasının dağıtım ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle 18. madde uygulamasının iptaline karar verildiği

T.C. Danıştay 13. DAİRE

Esas : 2019/2845 Karar : 2023/1444 Karar Tarihi : 28.03.2023


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ….


MÜDAHİL (DAVALI YANINDA) : … Ticaret İmalat İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av. …


KARŞI TARAF (DAVACI) :


İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, … Mahallesi, eski … ada, … parselde kayıtlı iken imar uygulaması ile … ada, … parsel numarası alan taşınmazın davalı idarece 21/12/2017 tarihinde açık artırma ile satışa çıkarılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Başkanlık Onay işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı tarafından, davaya konu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu 18. madde uygulaması sonrasında davalı idareye tahsisine ilişkin işleme karşı açılan davada, ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile "davacıya hak ettiği alan kadar müstakil parsel oluşturma olanağı bulunmasına ve düzenleme esaslarına göre yeni parsel tahsislerinin eski parsellerinin isabet ettiği yerlerden yapılması esas olmasına rağmen, davacı ve hissedarının parsellerinin yerinde imar parseli oluşturulduğu hâlde davacı ve hissedarına tahsis edilmediği, eski parsel ile yeni tahsis edilen parsel arasında eski parsele göre eş değer olmayan ve değer düşüklüğü bulunan parsel tahsis edildiği anlaşıldığından, dava konusu İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, … Mahallesi, … ada, … no.lu parselde hisseli malik olan davacıya, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda … ada, … parselde hisseli yer verilmesi üzerine eski yerinden yer tahsis edilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemler ile dayanağı 18. madde uygulamasının dağıtım ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı" gerekçesiyle 18. madde uygulamasının iptaline karar verildiği;

Bu durumda, davalı idarenin dava konusu taşınmazı, mülkiyet hakkına dayanarak müzayede ve satış işlemine konu ettiği; ancak davalı idarenin dava konusu taşınmazın kendisine tahsisine ilişkin 18. madde uygulamasının Mahkeme kararıyla iptal edildiği görüldüğünden, bu aşamada mülkiyetinde olmayan bir taşınmazın tasarruf yetkilerinin kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konu taşınmazın 21/12/2017 tarihinde açık artırma ile satışa çıkarılmasına işlem ile dayanağı olan … tarih ve … sayılı Başkanlık Onay'ında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davalı idare tarafından, taşınmazın imar uygulamasına tâbi tutulmasına ilişkin işleme karşı açılan davada verilen iptal kararın kesinleşmediği, anılan iptal kararının taşınmazdaki mülkiyet durumunu kesin olarak sonlandırmadığı, bu nedenle iptal kararının kesinleşmesi hâlinde fiili durum ile birlikte Mahkeme kararları da göz önünde bulundurularak yeni uygulama yapmasının gerektiği, taşınmazın tapu kaydında herhangi bir kısıtlayıcı şerh/beyan olmadığından ve işlem tarihinde konuya ilişkin Mahkemece verilen iptal kararı veya yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığından idareleri adına kayıtlı taşınmazın üçüncü bir şahsa satış işlemi yapılarak tapu devir işleminin gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine,

5. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,

6. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 28/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.KARARI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

2019-2845
.pdf
PDF dosyasını indir • 50KB

52 görüntüleme0 yorum

Σχόλια


bottom of page