top of page

HESAP KAT İHTARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİNİN, İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİBİNDE BORÇLUYA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 149 uncu madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle  icra mahkemesine şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikayeti reddedilir. İcra mahkemesinde yapılan inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap kat ihtarnamesine süresinde itiraz edilmiş olmasının, icra emrinin gönderilmesine engel teşkil etmeyeceği...


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'NİN 02.05.2023 TARİH, 2022/10214 ESAS VE 2023/2961 KARAR SAYILI İLAMI


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

HÜKÜM/KARAR : Ret


İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 11. İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, icra emrinin ve takibin iptali talebi nedeniyle yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne, 2.270.796,74 TL toplam nakdi alacak, 1.290,00 TL gayri nakdi alacak tespitine ve takip sonrasında %100 temerrüt faizi ve faiz üzerinden %5 BSMV uygulanmasına, borçlu ...'e yönelik talebe ilişkin davanın reddine karar verilmiştir.


Kararın ipotek borçluları ... ve tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine hükmedilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı ipotek borçluları ... ve Sevda Koçel tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I.ŞİKAYET


Kredi borçlusu ve ipotek borçluları şikayet dilekçesinde; yetki itirazı ile birlikte kendilerine tebliğ edilmeyen hesap kat ihtarnamesine süresinde itiraz ettiklerini, bu nedenle kendilerine icra emri gönderilemeyeceğini, takibin haksız alacak ve taleplerden oluştuğunu, ipotek borçlularından ...'ün 08.07.2015 tarihinde vefat ettiğini, ölmüş kişi hakkında takip yapılamayacağını ileri sürerek icra emrinin ve takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Alacaklı cevap dilekçesinde; ipotekli taşınmaz maliki... hakkında açılan bir takip bulunmadığını, takibin iptali yönündeki talebin mesnetsiz olduğunu, bu kişinin vefat edip etmediğinin, bilinmediğini, Sevda Koçel ve ...'ün takip dosyasında borçlu sıfatının olmadığını, takip borçlusu şirketin hesap kat ihtarına itiraz etmediğini belirterek şikayetin reddini talep etmiştir.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; ipotek borçlusu...'ün takip tarihi öncesinde 08.07.2015 tarihinde vefat ettiği sabit ise de, bu ipotek borçlusu mirasçılarına karşı takibe devam edilebileceği, krediyi kullanan şikayetçi borçlu şirkete ve ipotek veren maliklere gönderilen hesap kat ihtarının tebliğ edildiği, borçluların da yasal 8 günlük süre içerisinde Beşiktaş 6. Noterliğinin 09.02.2016 tarih, 6103 yevmiye numaralı cevapları ile ihtarnameye itiraz ettikleri, hesap kat ihtarnamesine süresinde itiraz edilmiş olmasının, icra emrinin gönderilmesine engel teşkil etmeyeceği gerekçesi ile şikayetin kısmen kabulüne, bilirkişi tarafından düzenlenen ve denetime elverişli 12.04.2019 tarihli rapor hükme esas alınarak toplam nakdi alacak miktarının 2.270.796,74 TL, 1.290,00 TL gayrinakdi alacak tespitine ve takip sonrasında %100 temerrüt faizi ve faiz üzerinden %5 BSMV uygulanmasına, borçlu ...'e yönelik talebe ilişkin davanın reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde ipotek borçluları ... ve Sevda Koçel istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


İpotek borçluları ... ve Sevda Koçel istinaf dilekçesinde; alacaklı bankanın vefatı bildiği halde mirasçılar hakkında değil, vefat eden... hakkında takip başlattığını, ipotek borçlularından...'ün takip başlamadan yaklaşık 7 ay önce 08.07.2015 tarihinde vefat ettiğini, icra takibine yapılan itiraz dilekçesi ekinden de görüleceği üzere, alacaklı bankaya bu durumun bildirildiğini, alacaklı tarafından...'ün mirasçılarına yöneltilen bir takip bulunmadığını, vefat ettiği bilinen bir kişi hakkında takip başlatılmasının tümüyle hukuka aykırı olduğunu, bilirkişi raporuna itiraz edilmesine rağmen ek rapor alınması veya yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması konusunda bir karar verilmediğini, bilirkişilerin uygulanacak faiz oranını sözleşmeye aykırı, oldukça yüksek oranda hesapladığını, kredi borçlusunun kullandığı nakdi kredilerden 486TT690 nolu ve 486TT694 nolu iki kredi de 36 ay vadeli olup, ilk 6 ay ödemesiz olduğunu, iki kredinin de faiz oranı aylık %1,01 olduğundan, kredinin yıllık faizinin yaklaşık %12,12 olduğunu, bilirkişilerin hangi krediyi (23.01.2014 tarihli olanı mı, yoksa 10/04/2015 tarihli olanı mı) dikkate aldıkları bilinmemekle birlikte, BK'nin 21 vd. maddelerine aykırı ve bankanın fiilen uyguladığı kredi faiz oranları ile bağdaşmayan bu düzenlemeyi kabul etmediklerini, taraflar arasındaki sözleşmeye göre uygulanan kredi için hesaplanabilecek kredinin yüzde yüz fazlası temerrüt faiz oranının ancak %24,24 olduğunu, buna aykırı bilirkişi hesaplamasının tümüyle hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; yargı denetimine elverişli ve hüküm kurmaya yeterli rapor ile takip tarihi itibarıyla dosya borcunun tespit edildiği, ipotek borçlusu...'ün takip tarihi öncesinde 08.07.2015 tarihinde vefat ettiği, alacaklının ipotek veren murisin ölümünden takip tarihi itibarı ile haberdar olduğu konusunda dosya kapsamında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı,alacaklı vekilinin 17.04.2017 tarihinde mirasçıların takibe dahil edilmesini istediği ve HMK'nin 124/3 maddesi uyarınca takibi mirasçılara karşı yönelttiği, ipotek verenin öldüğünün alacaklı tarafça takip öncesinde bilindiğinin ispatlanamadığı, ipotek borçlularının istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, kararda kamu düzenine aykırı bir yön de bulunmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde ipotek borçluları ... ve Sevda Koçel temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


İpotek borçluları ... ve Sevda Koçel istinaf dilekçesindeki hususları tekrar etmek suretiyle Bölge Adliye Mahkemesinin kararının bozulmasını talep etmiştir.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, borca itirazları ile birlikte İİK 149 ve 150/ı hükümlerine aykırı başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinin ve icra emrinin iptali talebine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


İİK 68/b, 149, 150/ı madde hükümleri


3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup ipotek borçluları ... ve ......,' in temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,


Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


02.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


KARARI BURABDAN İNDİREBİLİRSİNİZ


2022_10214
.pdf
PDF dosyasını indir • 4.93MB
49 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page