top of page

HER TÜRLÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ 3 AY SÜRE İLE FESHEDİLEMEYECEK Mİ ?

7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 17 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre: Özel öğretim kurumlarında okuyan çocukların başka bir okula nakli bu madde kapsamında artık mümkün olmayacak gibi görünüyor. Nitekim okul ile veliler arasında yapılan hizmet sözleşmeleri 3 ay süre ile feshedilemeyecek.

ANCAK :

Kanunun 9'uncu maddesi ile İş Kanunu'na eklenen geçici 10'uncu madde aynen

-----

MADDE 9 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.


Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.


Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.


Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

----


hükmünü içermektedir.


İlk bakışta madde metninden İş Kanununa tabi işçilerin iş akitlerinin 3 ay süre ile feshedilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, maddenin 1'inci fıkrası dikkatli olarak incelendiğinde görüleceği üzere:


Türk Borçlar Kanunu'nda veyahut da başkaca herhangi bir kanun çerçevesinde yapılan hizmet akitlerinin de feshedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.


Örneğin :

Özel öğretim kurumlarında okuyan çocukların başka bir okula nakli bu madde kapsamında artık mümkün olmayacak gibi görünüyor. Nitekim okul ile çocukların velileri arasında yapılan hizmet sözleşmesi 3 ay süre ile feshedilemeyecek.


Yine, tüzel kişilikler arasında yapılan denetleme, eğitim, konaklama vs gibi hizmet alım sözleşmeleri de feshedilemeyecek gibi görünüyor.


Konu hakkındaki görüş ve yorumlarınızı bekliyorum...10 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page