top of page

ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Ecrimisil davalarının beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve bu beş yıllık sürenin dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlayacağı. 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 154. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler sınırlı olarak sayılmış olup, maddede açıkça düzenlenmediğinden davacını (alacaklının) ihtarı zamanaşımını kesen neden olarak sayılamaz.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ'NİN 03.07.2019 TARİH, 2019/3795 ESAS VE 2019/6845 SAYILI KARARI


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.


KARAR


Davacı S.S. Tasfiye Halindeki ... Ekin Konut Yapı Kooperatifi vekili, dava konusu 2064 ada 1 parselde 2 nolu bağımsız bölümün vekil edenine ait olduğunu, davalının söz konusu taşınmaza müdahalesinin bulunduğunu açıklayarak, ecrimisil isteğinde bulunmuştur.


Davalı Türk Telekom A. Ş. vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, davalının haksız şagil olmadığını açıklayarak, davanın reddini savunmuştur.


Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 18.324,00 TL alacağın davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.


1. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından; dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uyulan bozma ilâmında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.


2. Davalı vekilinin zamanaşımı define yönelik temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

Bilindiği üzere ecrimisil; malikin, kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir nevi haksız işgal tazminatıdır.


25.05.1938 tarihli ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile Yargıtayın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar.


6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 154. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler sınırlı olarak sayılmış olup, maddede açıkça düzenlenmediğinden davacını (alacaklının) ihtarı zamanaşımını kesen neden olarak sayılamaz.


O halde, Mahkemece, zamanaşımı dikkate alınarak dava tarihinden geriye doğru beş yıllık zamanaşımın tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle reddine, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine,

peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


1 görüntüleme0 yorum
bottom of page