top of page

BORÇLUYA RIZAİ SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN (İİK. 111/A) İPOTEKLİ TAKİPLERDE UYGULANAMAYACAĞI

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 12. maddesi ile İcra İflas Kanununun 111. maddesinden sonra gelmek üzere düzenlenen 111/a maddesi düzenlenmiş olup kanundaki düzenleme yeri ve kanunun tekniği göz önüne alındığında bu düzenlemenin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerde uygulanamayacağı


KARAR METNİ


İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

İLK DERECE MAHKEMESİ : ... İcra Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2022/243 E., 2022/369 K.


Taraflar arasındaki icra memur muamelesini şikayet sebebiyle yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.


Kararın davacılar tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.


Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı ... tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA


Şikayetçi borçlular vekili isteminde; takip konusu taşınmaz için İİK'nın 111/a maddesi uyarınca satış yetkisi verilmesi taleplerinin müdürlükçe bahsi geçen düzenlemenin ipotekli takiplerde uygulanmayacağı gerekçesiyle reddedildiğini belirterek usul ve yasaya aykırı olan icra müdürlüğünün ret işlemin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.


II. CEVAP


Alacaklı taraf vekiline dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin usulüne uygun tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin dosya kapsamına cevap dilekçesi sunmadığı görülmekle duruşmadaki imzalı beyanı ile şikayetin reddini savunmuştur.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 12. maddesi ile İcra İflas Kanununun 111. maddesinden sonra gelmek üzere düzenlenen 111/a maddesi düzenlenmiş olup kanundaki düzenleme yeri ve kanunun tekniği göz önüne alındığında bu düzenlemenin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerde uygulanamayacağı gerekçesiyle ... İcra Dairesinin şikayete konu 21.03.2022 tarihli borçluya İİK 111/a maddesi uyarınca satış yetkisi verilmesi talebinin reddi işleminin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek şikayetin reddine karar verilmiştir.


IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlular vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


B. İstinaf Sebepleri


Kanuni düzenlemede borçlunun kendine ait menkul ya da gayri menkul malı satıştan önce kendi iradesiyle satabilmesinin amaçlandığı, alacaklı tarafından satışa konu edilebilecek malın rehinli ipotekli veya hacizli mal olmasının ötesinde borçluya satışa konu malını kendisinin satabilmesine imkan tanınmasının yasa koyucunun temel amacı olduğu, kanunu sınırlayıcı ve dar kapsamlı yorumlamanın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının kaldırılarak taleplerinin kabulüne karar verilmesini istinaf etmiştir.


C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; İİK'nın 111/a ve devamı maddelerinde 7343/12 sayılı bazı kanunlardaki değişikliğe dair düzenleme doğrultusunda borçluya rızai satış yetkisi verilmesinin ipotekli takipleri kapsadığına dair düzenleme bulunmadığı nazara alındığında ipotekli takiplerde bu hükmün uygulanmayacağının aşikar olduğu gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık yanında esası etkileyen bir usul hatası bulunmadığı, vakıa tespitlerinin tam ve isabetli olduğunun kabulüyle istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi ... vekili temyiz isteminde bulunmuştur.


B. Temyiz Sebepleri


İstinaf başvuru dilekçesindeki itiraz sebeplerinin tekrar edildiği görülmüştür.


C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, İİK md. 111/A gereği rızai satış yetkisi verilmesi talebinin icra müdürlüğünce reddi işlemini şikayet istemine ilişkindir.


2. İlgili Hukuk


1., 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, ...


2., İİK md.111/A ,3. Değerlendirme


1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi ... vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,


Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,


03.07.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.2023_1620
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.90MB
76 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page