top of page

"ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU" ’NDA İCRA TAKİBİ KESİNLEŞMEDEN İLGİLİLER ŞİKAYET EDİLEBİLİR Mİ ?

Sanıkların üzerlerine atılı 2004 sayılı İİK’nın 331. maddesine aykırılık suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayet şartına bağlı olduğu, İİK’nın ...’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak olan şikayetin henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve usulüne uygun bir şikayet konumuna getirmeyeceği...


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'NİN 28.06.2022 TARİH, 2021/11026 ESAS VE 2022/7933 KARAR SAYILI İLAMI


MAHKEMESİ : Ceza Dairesi

SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık


Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Ceza muhakemesinin amacının hukuken geçerli kanıtlarla hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olması ve temyiz kanun yolundaki hukuki denetimin maddi gerçeğin tespitinde muhakeme ve mantık kurallarına, bilimsel gerçeklik ve bulgulara uyulup uyulmadığını da kapsadığı gözetilerek yapılan incelemede, İlk derece mahkemesince sanıkların mahkumiyetlerine dair karar verildiği, kararın istinaf edilmesi sonucu, Bölge Adliye Mahkmesince, istinaf başvurusunun kabulü ile sanıkların beraatlarine karar verildiği anlaşılmaktadır.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, Sanıkların üzerlerine atılı 2004 sayılı İİK’nın 331. maddesine aykırılık suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayet şartına bağlı olduğu, İİK’nın ...’ında düzenlenen bir kısım suçlar bakımından şikayet hakkının doğması için bu suçların niteliği gereği icra takibinin kesinleşmesi gerektiği, icra takibi kesinleşmeden yapılacak olan şikayetin henüz doğmamış bir hakkın kullanımı niteliğinde olacağı ve usulüne uygun bir şikayet konumuna getirmeyeceği,


Somut uyuşmazlıkta, şikayete dayanak olan icra takip dosyasında borçlu şirket vekilinin takibe itirazı üzerine açılan ... 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/31 Esas ve 2012/274 Karar sayılı, 20/09/2012 tarihli kararı ile icra takibinin devamına dair karar verildiği, Uyap sistemi üzerinden yapılan sorgulamada kararın 28/06/2012 tarihinde kesinleştiği, ancak söz konusu bu karar henüz kesinleşmeden 16/03/2011 tarihinde şikayette bulunulduğunun anlaşıldığı, bu haliyle takibin kesinleşmediği hususu dikkate alındığında , şikayet başvurusunun da henüz takip kesinleşmeden yapıldığı ve buna göre kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında açılan davanın CMK’nın 223/8. maddesi gereğince “düşmesine” karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sanıkların beraatlerine dair hüküm kurulması,


Bozmayı gerektirmiş ve müşteki vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nin 2017/2207 Esas- 2018/1048 Karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 302/2 ve 28.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Yasa ile değişik CMK'nin 304. maddeleri gereğince tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 303. ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca sanıklar hakkında açılan DAVANIN ayrı ayrı DÜŞMESİNE, 28/06/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


2021_11026
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.95MB


57 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page