top of page

YARGITAY KARARI

Dairesi

Esas No

5.H.D.

2022/13013

Kararın Tarihi

Karar No

22 Mart 2023

2023/2898

İlgili Hukuk

Kat Mülkiyeti Kanunu

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

Eklenme Tarihi

6 Ağustos 2023 22:44:24

ÖZET

634 sayılı Kanun'un 19’uncu maddesi uyarınca her kat maliki anagayrımenkulün mimari durum ve güzelliğini korumaya mecbur olup, dosya kapsamı ile aksinin ispatlanamadığı ve yapılan müdahalenin ortak alanlardaki kat maliklerinin mülkiyet hakkı aleyhine olduğu gözetildiğinde mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi yerindedir.

KARAR

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi


KARAR : Esastan ret


İLK DERECE MAHKEMESİ : .... Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki hakimin müdahalesi davasında yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı tarafından temyiz edilmekle; temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:I. DAVA


Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının ortak alan dış cephede bulunan klimasının balkon iç kısmına alınması, tehlike arzeden gün ısı sistemini diğer kat maliklerinin gün ısı sistemlerinin bulnduğu platforma taşıması ve kamera sistemini sadece kendi kapısını görüntüleyecek şekilde ayarlaması gerektiği yönünde alınan 20.01.2018 tarihli kat malikleri kurulu toplantısındaki 5 numaralı karara uymadığından hakimin müdahalesini talep etmiştir.II. CEVAP


Davalı cevap dilekçesinde; davanın taraf ehliyeti yönünden reddedilmesi gerektiğini, dava konusu vakıaların hakim müdahalesini gerektirecek kapsamda olmadığını, davacının taleplerini sonuç ve istek kısmında açıkça belirterek eda davası açması gerektiğini, kendisinin yöneticiye hitaben dilekçe yazdığını, kamera dışında bina yönetimine verdiği olumsuz bir cevap olmadığını, klima motorunun kaldırılmasına kendisi ile aynı konumda olan 2 kat malikinin kliması ile birlikte bir bütünlük halinde ve koordineli olarak rıza gösterdiğini, sadece kendisinin klimasının kaldırılmasının istenilmesinin hakkaniyete ve Kat Mülkiyeti hükümlerine aykırı olduğunu, gün ısı konusunda para toplandığını, paranın apartman yönetiminde olduğunu, apartman yönetiminin gün ısıyı kaldırabileceğini beyanla davanın reddine verilmesini istemiştir.III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir.IV. İSTİNAF


A. İstinaf Yoluna Başvuranlar


İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.B. İstinaf Sebepleri


Davalı istinaf dilekçesinde özetle; .... Noterliği Site Yönetim İmza Beyannamesi, (Beyanname No 05685) incelendiğinde yönetici ve yönetimin 28.04.2018 tarihinden itibaren yetki sürelerinin başladığını ama her nedense ek:2 evrak incelendiğinde evrak üzerinde resmi gün ve tarihi olan 04.05.2018 olmasına karşın yönetimin şahsına husumeti olduğundan kanunlara aykırı bir şekilde geçmişe dönük alınan kararın ve seçilen yönetimin 20.01.2019 tarihini attıklarının belli olduğunu, geçmişe dönük işlem yapmalarının usul ve yasalara aykırı olduğunu, yönetimin geçerliliğinin olmadığını, başkanın sözde genel kurul toplantı evrakı incelendiğinde tarafına husumet beslendiğinin açıkça belli olduğunu, çünkü alınan kararların a, b, c, d. bentlerinde hep şahsını yıldıracak, kendilerine üstünlük sağlayıp egolarını tatmin etmek için oluşturulmuş maddelerin mevcut olduğunu, ayrıca gün ısıların değişimi için şahsı olarak hepsi ile hem fikir olduğunu bu husumetten dolayı herkesin gün ısısının yerlerine yerleştirildiğini, kendisinin parasını vermesine rağmen yer değişimi yapılmadığını, davaya konu edildiğini belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını ve talebinin kabul edilmesini talep etmiştir.C. Gerekçe ve Sonuç


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bilirkişi raporunun da denetime elverişli olduğu, İlk Derece Mahkemesince hükme esas alınmasında kanuna aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.V. TEMYİZ


A. Temyiz Yoluna Başvuranlar


Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı temyiz isteminde bulunmuştur.B. Temyiz Sebepleri


Davalı temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü itirazlarını tekrar etmiştir.C. Gerekçe


1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme


Uyuşmazlık, tarafların kat maliki oldukları ana gayrimenkulde mimari projeye aykırı imalatların eski hale getirilmesi ve müdahalenin önlenmesi istemine ilişkindir.2. İlgili Hukuk


1.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19 uncu ve 33 üncü maddeleri.3. Değerlendirme


1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararların bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.2. Dava konusu ana gayrimenkulde davalının mimari projeye aykırı imalatlar dolayısı ile ortak alana müdahalede bulunduğu, yapılan müdahaleye ilişkin herhangi bir tadilat projesi yahut kat maliklerinin muvafakat verdiğine ilişkin belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmaktadır.3. 634 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesi uyarınca her kat maliki anagayrımenkulün mimari durum ve güzelliğini korumaya mecbur olup, dosya kapsamı ile aksinin ispatlanamadığı ve yapılan müdahalenin ortak alanlardaki kat maliklerinin mülkiyet hakkı aleyhine olduğu gözetildiğinde mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi yerindedir.4. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, davalı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.VI. KARAR


Açıklanan sebeplerle;


Davalının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,Davalıdan peşin alınan temyiz harcının Hazineye irat kaydedilmesine,Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page